Chi­ka­ne ko­ster re­stau­rant 75.000 kr.

BT - - DEBAT -

En 20-årig tid­li­ge­re tje­ne­re­lev på re­stau­rant Ba­bet­te i Vor­ding­borg blev ud­sat for grov og per­son­lig chi­ka­ne af re­stau­ran­tens ejer, som ef­ter for­lig med 3F har be­talt 75.000 kr. i godt­gø­rel­se. Det skri­ver Fag­bla­det 3F. Al­le­re­de ef­ter 14 da­ge i re­stau­ran­ten be­gynd­te chi­ka­nen. Hun fik at vi­de, at hun al­drig vil­le vin­de no­gen me­dal­jer. At hun lig­ne­de en pun­ker med 37 knap­per i fja­e­set . Og for­an ga­ester­ne fik hun at vi­de, at hun var en ud­for­dring. For­li­get er, iføl­ge in­de­ha­ver af Ba­bet­te Hen­rik Pe­der­sen, kun ind­gå­et, så re­stau­ran­ten kan få fred og en af­slut­ning på sa­gen.

Pro­ble­mer med lan­ge ven­te­ti­der, in­ter­na­tio­nalt skat­te­fusk og dår­lig ser­vi­ce har ik­ke va­e­ret gra­tis for Nor­dea. Iføl­ge en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af Loy­alty Group blandt 4.400 dan­ske­re er ban­kens pri­vat­kun­der de mindst loy­a­le i he­le bran­chen. Det skri­ver Bør­sen. I må­lin­gen er Nor­dea styrt­dyk­ket og lig­ger nu mar­kant un­der Dan­ske Banks kun­der.

Tøj­fa­bri­kan­ten Be­st­sel­ler nå­e­de en om­sa­et­ning på 22,9 mia. kr. i regn­skabsår­et 2015/16. Det er en frem­gang på fem pct. Over­skud­det før skat blev to mia. kr., hvil­ket er en for­dob­ling i for­hold til sid­ste år, op­ly­ser sel­ska­bet selv. Iføl­ge top­chef An­ders Holch Povls­en skyl­des det bl.a., at Be­st­sel­ler har luk­ket uren­tab­le bu­tik­ker og haft frem­gang i bå­de Sy­d­eu­ro­pa og Eng­land. Ud­vik­lin­gen i Tys­kland og Skan­di­navi­en er sel­ska­bet til gen­ga­eld ik­ke til­freds med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.