Uf­fe El­ba­ek tru­et på Fa­ce­book

BT - - DEBAT -

TRUS­LER enig­hed om, at kom­men­ta­rer­ne er langt over stre­gen.

»Jeg er i chok. Små, små men­ne­sker. Hvad vil­le de mon si­ge til, hvis de­res na­er­me­ste blev tru­et på li­vet? Fa­ce­book bur­de ude­luk­ke dem to­talt!!! Fø­ler med dig!« skri­ver en bru­ger bl.a. i en kom­men­tar til Uf­fe El­ba­eks Fa­ce­book-opslag.

An­dre på­pe­ger og­så i kom­men­tar­fel­tet, at det er trist, at vi er nå­et der­til, hvor man ud­sa­et­tes for den slags som po­li­ti­ker, og man­ge på­pe­ger, at Uf­fe El­ba­ek bør mel­de kom­men­ta­rer­ne til po­li­ti­et. An­mel­des til po­li­ti­et Uf­fe El­ba­ek har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til for­lø­bet, men Al­ter­na­ti­vet op­ly­ser til BT, at par­ti­et i fa­el­les­skab med De Ra­di­ka­le vil an­mel­de sa­gen til po­li­ti­et.

Det er ik­ke før­ste gang, at en Fa­ce­book-bru­ger er blevet meldt til po­li­ti­et for at skri­ve vold­som­me ud­ta­lel­ser til en po­li­ti­ker. En 29-årig mand blev i au­gust idømt fem må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel for at ha­ve tru­et det kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem Mai Merca­do og hen­des ny­fød­te barn på li­vet, ef­ter at Mai Merca­do på Fa­ce­book hav­de hyl­det po­li­tiets ryd­ning af Pus­her­stre­et på Chri­sti­a­nia.

I sep­tem­ber blev en 18-årig kvin­de des­u­den idømt 60 da­ges be­tin­get fa­engsel – li­ge­le­des for trus­ler mod Mai Merca­do.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra de to af­sen­de­re af de tru­en­de kom­men­ta­rer på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.