Le­go-ar­ving ramt af kon­kurs

BT - - DEBAT -

har ka­em­pet med for­skel­li­ge pro­ble­mer. Bl.a. na­ev­nes en ’tvist’ mel­lem sel­ska­bet og en kø­ber til et byg­ge­pro­jekt, li­ge­som der og­så na­ev­nes en ’tvist’ med en un­der­le­ve­ran­dør. Beg­ge sa­ger kan få be­tyd­ning for sel­ska­bet, står der.

Men på trods af mo­der­sel­ska­bets sto­re egen­ka­pi­tal sid­ste år lyk­ke­des det alt­så ik­ke at hol­de no­gen af sel­ska­ber­ne oven van­de.

Det er An­ders Kirk Jo­han­sens na­e­re ven og for­ret­nings­part­ner Mi­cha­el A. Chri­sten­sen, der ejer re­sten af In­ter Grup­pen.

Trods det na­e­re ven­skab var det dog ik­ke Mi­cha­el A. Chri­sten­sen selv, der rin­ge­de og for­tal­te An­ders Kirk Jo­han­sen om kon­kur­sen. I ste­det blev mil­li­ar­da­e­ren in­for­me­ret af en jour­na­list, skri­ver Bør­sen.

Iføl­ge Mi­cha­el A. Chri­sten­sen skyl­des det dog blot, at An­ders Kirk Jo­han­sen er en ’pas­siv in­ve­stor’ i sel­ska­ber­ne, og at det gik så hur­tigt med kon­kur­sen. Det er bå­de trist og ae­r­ger­ligt, hvor­dan det kan gå så galt for et el­lers vel­dre­vet sel­skab

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.