Sig hej til la­e­gen, mand

BT - - DEBAT -

LIFT Ul­rik Pe­der­sen-Bjer­gaard fra Hil­le­rød Ho­spi­tal.

I dag kø­rer de med Tho­mas Wi­igh Lar­sen, for­di han er mand og sid­der for me­get ned. Ale­ne de to fak­to­rer kan nem­lig for­kor­te hans liv be­trag­te­ligt, og det skal der sa­et­tes fo­kus på.

Iføl­ge Forum for Ma­ends Sund­hed ram­mes ma­end ik­ke blot of­test af de fle­ste syg­dom­me - de dør og­så of­te­re af dem. Di­a­be­tes er in­gen und­ta­gel­se: 185 ma­end dør af syg­dom­men, hver gang 100 kvin­der dør af den.

Og det på trods af, at syg­dom­men ’kun’ fo­re­kom­mer 20 pct. of­te­re hos ma­end end kvin­der. Og som om det ik­ke er nok, går ma­end til la­e­gen 30 pro­cent min­dre end kvin­der - og la­ver i gen­nem­snit 4-5 år kor­te­re. Ig­no­re­rer symp­to­mer Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der er man­ge år­sa­ger til, at ma­end ik­ke kon­sul­te­rer de­res prak­ti­se­ren­de la­e­ge li­ge så tit som kvin­der.

De hyp­pig­ste år­sa­ger er, at de ik­ke øn­sker at vir­ke py­l­re­de el­ler va­e­re til be­sva­er. Men en for­skel i ma­ends psy­ke spil­ler og­så en af­gø­ren­de rol­le.

»Ma­end er go­de til at skub­be be­kym­rin­ger­ne til si­de, og det kan va­e­re en ka­em­pe for­del i li­vet. Pro­ble­met op­står ba­re, når de ig­no­re­rer vig­ti­ge sig­na­ler på en al­vor­lig syg­dom. Der­for skal de vi­de me­re om de­res hel­bred og kon­sul­te­re de­res la­e­ge of­te­re,« si­ger chef­p­sy­ko­log Svend Aa­ge Mad­sen.

Tho­mas Wi­igh Lar­sen gen­ken­der be­skri­vel­sen fra si­ne yn­gre da­ge, hvor no­get ’na­er­mest skul­le Ma­end er go­de til at skub­be be­kym­rin­ger­ne til si­de, og det kan va­e­re en ka­em­pe for­del i li­vet. Pro­ble­met op­står ba­re, når de ig­no­re­rer vig­ti­ge sig­na­ler på en al­vor­lig syg­dom va­e­re på vej til at fal­de af’, før han søg­te hja­elp.

Nu har hans for­hold til at gå til la­e­gen imid­ler­tid aen­dret sig. Det skyl­des mest hans ko­ne og børn, men og­så et ny­ligt døds­fald har sat si­ne spor.

»Desva­er­re kom­mer det ta­et på nog­le gan­ge. Jeg har en kol­le­ga, som dø­de af et hjer­te­stop i sid­ste we­e­kend bag rat­tet. Han blev kun fem år ae­l­dre end mig, og det sa­et­ter da tan­ker i gang. Jeg har en dej­lig ko­ne og to dej­li­ge børn, som jeg ger­ne vil va­e­re hos i rig­tig man­ge år end­nu,« si­ger han og syn­ker.

Iføl­ge Di­a­be­tes­for­e­nin­gen hav­de 320.545 dan­ske­re di­a­be­tes ved ud­gan­gen af 2012. Og det tal er sti­gen­de. Hvis ud­vik­lin­gen fort­sa­et­ter, for­ven­tes tal­let at va­e­re om­kring 600.000 i 2025. Blandt an­det der­for blev et bredt fler­tal i Fol­ke­tin­get tid­li­ge­re på må­ne­den eni­ge om at af­sa­et­te 65 mio. kroner til fore­byg­gel­se og be­hand­ling af di­a­be­tes fra 2017 til 2021.

Pri­sen for taxa­tu­ren en­der no­get la­ve­re: 228 kroner. De to la­e­ger slip­per dog for at be­ta­le, for det er Tho­mas Wi­igh Lar­sen, som tak­ker i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.