Cu­ba blø­der

Frigg og Mar­ley i Hø­jeste­ret

BT - - DEBAT -

I FARS FODSPOR ik­ke sand­he­den, som den in­ter­na­tio­na­le pres­se forta­el­ler,« si­ger Alei­da Gu­e­va­ra, der som la­e­ge isa­er ser, hvor­dan man­ge­len på me­di­cin har ka­ta­stro­fa­le føl­ger for cu­ba­ner­ne. En hyl­dest til fol­ket Hen­des egen lil­le re­vo­lu­tion ud­spil­ler sig dog ik­ke kun i Cu­ba, men i fle­re lat­in- og mel­le­ma­me­ri­kan­ske lan­de, hvor hun dels har gjort sig til ta­le­rør for at syn­lig­gø­re fat­tig­dom­men og un­der­tryk­kel­sen, dels helt bog­sta­ve­ligt

Må­ske har blan­dings­hund­e­ne Frigg og Mar­ley al­li­ge­vel ik­ke af­gi­vet de­res ui­genkal­de­ligt sid­ste bja­ef.

Det blev el­lers af­gjort i Østre Lands­ret i sid­ste uge i den yderst prin­ci­pi­el­le sag, hvor dom­mer­ne ale­ne på bag­grund af, hvad øj­ne­ne ser, skøn­ne­de, at de to hunde, som har en la­bra­dor som mor og en ukendt strej­fer­han som far, og­så in­de­hol­der mini­mum én pro­cent gen­ma­te­ri­a­le fra den ulov­li­ge mu­skel­hund­e­ra­ce ame­ri­can staf­ford­s­hi­re.

Der­med lød dom­men, at Frigg og Mar­ley, som er fra fe­bru­ar 2014 og fra sam­me kuld, skal af­li­ves.

Til stor fru­stra­tion for ejer­ne Sø­ren Bruun og An­ders Bruun fra Oden­se. Og til stor hja­el­per i be­ka­em­pel­sen af syg­dom.

»Kam­pen for sund­hed og mod syg­dom er ab­so­lut en af de vig­tig­ste i dag. Men og­så kam­pen for ud­dan­nel­se, kam­pen for at vi ska­ber et sam­fund, der gør, at vi kan fø­le os til­fred­se med vores liv,« si­ger hun vi­de­re og kal­der sin egen ’re­vo­lu­tio­na­e­re kamp’ me­re en hyl­dest til sit folk end en hyl­dest til hen­des be­røm­te far.

»Men hvis jeg er en va­er­dig dat­ter af mit folk, så er jeg helt sik­kert og­så en va­er­dig dat­ter af min far,« smi­ler hun. I mor­gen kan du i BT la­e­se den sto­re forta­el­ling om de to. Alei­da Gu­e­va­ra og hen­des be­røm­te far, der knap 50 år ef­ter sin død dyr­kes som helt fru­stra­tion for For­e­nin­gen Fair Dog, som på ejer­nes veg­ne hav­de an­lagt den ci­vil­ret­li­ge sag ved Østre Lands­ret mod Rigs­po­li­ti­et, som uden vi­de­re do­ku­men­ta­tion for Frigg og Mar­leys ra­ce­sam­men­sa­et­ning hav­de kra­e­vet dem af­li­vet. Og som alt­så fik med­hold.

Hun­de­loven er la­vet så­dan, at der er om­vendt be­vis­byr­de. Det be­ty­der, at det er ejer­ne selv, som skal be­vi­se, at der højst er én pro­cent ma­te­ri­a­le fra en af 13 be­stem­te ra­cer, der er de­fi­ne­ret som ulov­li­ge mu­skel­hunde. Men da Fø­de­va­re­sty­rel­sen ind­til nu ik­ke har gjort det mu­ligt at ra­ce­be­stem­me hunde i Dan­mark gen­nem en dna-prø­ve, er det prak­tisk ta­get umu­ligt for en hund­e­e­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.