Is­b­jør­ne­tvil­lin­ger i østjysk dy­re­park

BT - - DEBAT -

Nat­ten mel­lem tirs­dag og ons­dag blev to tvil­lin­gei­s­b­jør­ne født i Skan­di­na­visk Dy­re­park. Mo­de­ren er Ilka, der blev kendt som is­b­jør­nen Si­kus mor. Nu har hun bragt to nye is­b­jør­ne til ver­den.

De ve­jer om­kring 700 g og vil i lø­bet af et par må­ne­der vok­ser og ve­je tre-fi­re kg, hvis de alt­så over­le­ver. Der er nem­lig man­ge ting, som kan gå galt i den før­ste tid.

»Vi kan ik­ke rig­tig si­ge no­get om det end­nu, og de er ret uro­li­ge li­ge nu, for­di de er sult­ne. Men vi hå­ber på, at de kla­rer den. Det gjor­de de sidst, og vi har gjort det på sam­me må­de den­ne gang,« si­ger di­rek­tø­ren Frank Vig­hLar­sen til TV2 Østjyl­land.

Sidst var i novem­ber 2012, hvor Ilka og­så fød­te tvil­lin­ger. De kla­re­de den og fik de­res ma­elk fra Ilka. I mod­sa­et­ning til den ver­dens­be­røm­te Si­ku (bil­le­det), der for fem år si­den kom til ver­den og blev kendt, for­di Ilka ik­ke kun­ne pro­du­ce­re ma­elk til ham. Si­ku måt­te der­for fodres med sut­te­fla­ske af dy­re­pas­ser­ne i par­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.