LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk film fra 2011.

(Dansk ta­le) Fra hol­det bag suc­ces­fil­me­ne “Is­tid" kom­mer den Oscar-no­mi­ne­re­de ani­ma­tions­ko­me­die “Rio", som hand­ler om at le­ve li­vet fuldt ud. Blu er en tam ka­e­le­dyrs­fugl, der al­drig har la­ert at fly­ve. Han le­ver et be­kvemt liv sam­men med sin ejer og ve­nin­den Lin­da i den lil­le by Moo­se La­ke i Min­neso­ta. Blu og Lin­da tror, at Blu er den sid­ste af sin slags. Men da de hø­rer om en an­den fugl af sam­me sla­egt i Rio de Janeiro, dra­ger de af sted på en rej­se til Brasilien for at fin­de Blus ma­ge. Men tin­ge­ne går ik­ke som plan­lagt. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Car­los Sal­danha. TV3 kl. 19.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2005.

Yuri Or­lov le­ver af at sa­el­ge il­le­ga­le vå­ben til ver­dens ha­e­re. Han star­te­de i det små med at sa­el­ge vå­ben til den lo­ka­le ma­fia, men der var fle­re pen­ge at hen­te i krigszo­ner­ne rundt om i ver­den, så sam­men med sin bror be­gyn­der han at sa­el­ge vå­ben til gu­e­ril­la­op­rø­re­re og dik­ta­to­rer, men det moral­ske pres bli­ver for me­get for bro­de­ren, der be­gyn­der at ta­ge stof­fer. Det stop­per dog ik­ke Yuri, og ef­ter den kol­de krig står Sov­je­tu­ni­o­nen med en mas­se vå­ben, de ik­ke la­en­ge­re skal bru­ge og Yuri slår til. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: An­drew Nic­col. TV3+ kl. 21.00 Ame­ri­kansk actio­ne­ven­tyr fra 2011.

I USA i 1942 er den sva­ge­li­ge, men pa­tri­o­ti­ske Ste­ve Ro­gers fru­stre­ret over at bli­ve af­vist af den ame­ri­kan­ske ha­er på grund af sin dår­li­ge fy­sik. Men alt aen­drer sig, da dr Erski­ne re­k­rut­te­rer ham til det hem­me­li­ge "Pro­ject Re­bir­th". Ro­gers be­vi­ser, at han er en mand med ek­stra­or­di­na­ert mod, for­stand og samvit­tig­hed, og un­der­går et eks­pe­ri­ment, der for­vand­ler hans sva­ge krop, så den plud­se­lig er en su­per­helt va­er­dig. Ef­ter in­tens tra­e­ning er Ro­gers klar til at be­ka­em­pe na­zi­ster­ne, som su­per­sol­da­ten Cap­tain Ame­ri­ca. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Joe Jo­hn­ston. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2012.

Sam har ik­ke set sin far i man­ge år, og da fa­ren dør, må Sam mod­vil­ligt rej­se til­ba­ge til Ca­li­for­ni­en for at hen­te sin be­sked­ne arv. Her mø­der han den en­li­ge mor Frankie, som vi­ser sig at va­e­re hans hidtil ukend­te halv­sø­ster. Men Sam ven­ter med at forta­el­le, hvem han er, alt imens han la­e­rer Frankie og hen­des søn, Josh, at ken­de. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Alex Kurtz­man. Ka­nal 4 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.