SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Dansk dra­ma fra 2008.

An­ni­ka er dan­sesko­lela­e­re­rin­dens dat­ter, og An­ni­ka hja­el­per sin mor med at dri­ve den. Hun vir­ker som en li­ge­til pi­ge, men An­ni­ka er al­drig helt slup­pet fri af sin do­mi­ne­ren­de mor. Så en dag mø­der hun den tav­se og ge­ner­te Las­se, som hun fo­rel­sker sig i. Men Las­se har en mørk hem­me­lig­hed, der hvi­ler tungt over det fo­rel­ske­de par. An­ni­ka står nu mel­lem val­get at løs­ri­ve sig fra sin mor og over­gi­ve sig til ka­er­lig­he­den el­ler føl­ge sin mors råd og kom­me langt va­ek fra Las­se. Kan An­ni­ka til­gi­ve Las­ses for­tid? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Per­nil­le Fi­s­cher Chri­sten­sen. TV 2 kl. 14.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2015.

Med en for­frem­mel­se i ud­sigt ta­ger den am­bi­tiø­se ad­vo­kat Ka­te af­sted til Ver­mont for at va­e­re med ved sal­get af en gam­mel kro. Ka­tes ar­bej­de bli­ver dog for­styr­ret, da hun op­da­ger, at det spø­ger på kro­en, og hun mø­der Da­ni­el For­syt­he. En flot mand, der dø­de for 95 år si­den. Hvert år ta­ger Da­ni­el igen men­ne­ske­lig form i de 12 da­ge op til jul, for­di myste­ri­et om­kring hans død end­nu ik­ke er løst. Fast be­slut­tet på at hja­el­pe Da­ni­el ka­stes Ka­te ud i en umu­lig ro­man­ce med en fan­ta­stisk ju­le­ånd. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: David Ja­ck­son. TV3 kl. 15.55 Ame­ri­kansk film fra 1950.

Den be­ryg­te­de re­vol­ver­mand Jim­my Ringo drøm­mer om at la­eg­ge sin sky­der på hyl­den og få sig et helt al­min­de­ligt, fre­de­ligt liv. Det er let­te­re sagt end gjort. Der er nem­lig ad­skil­li­ge un­ge ma­end, der hver isa­er drøm­mer om at bli­ve kendt som ham, der fik ram på Jim­my Ringo. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Hen­ry King. DR2 kl. 16.50 Dansk lyst­spil fra 1961.

Po­e­ten og Lil­lemor bor i en lands­by, der sy­der af for­års­stem­ning. Hun gør rent, mens han, blot­tet for øko­no­misk sans, ta­en­ker på at kø­be bil. Og­så an­dre i by­en er be­ru­set af for­å­ret. Ba­ge­ren vil an­sa­et­te en svend, så han selv kan gå i sko­ven med sin Li­se, og slag­te­ren la­der sig fri­ste til et even­tyr med en yn­dig pi­nup pi­ge. Vi mø­der og­så tvil­lin­ge­fa­de­ren An­ton, der sav­ner et kø­re­tøj til søn­dags­ud­flug­ter med fa­mi­li­en. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Erik Bal­ling. TV 2 Char­lie kl. 20.50 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013.

Da Wen­dys fars slik­bu­tik tru­es af luk­ning, rej­ser Wen­dy og hen­des seksår­i­ge dat­ter Gra­ce til stor­by­en for at tje­ne lidt ek­stra pen­ge. Hun bli­ver til­budt et job i le­ge­tøjs­af­de­lin­gen i Wol­mans – by­ens stør­ste storma­ga­sin. Wen­dy kan ik­ke ven­te! Hen­des be­gej­string bli­ver dog hur­tigt af­løst af skuf­fel­se, da bu­tiks­che­fen Te­an­na øde­la­eg­ger he­le ju­lestem­nin­gen i bu­tik­ken ved at er­stat­te ju­le­man­den med en la­ek­ker mand­lig un­der­tøjs­mo­del om­gi­vet af el­ver­pi­ger. Hvad Te­an­na ik­ke ved er, at hun har af­vist den vir­ke­li­ge ju­le­mand! Mens hen­des dat­ter er be­gyndt at mi­ste tro­en på fe­ri­en, for­sø­ger Wen­dy at gen­fin­de es­sen­sen af ju­len, før det er for sent. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ma­ri­ta Gra­bi­ak. TV3 PULS kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.