Ra­cing og ri­si­ko

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DA JEG BLEV fan­get af For­mel 1, blev der i run­de tal dra­ebt et par kø­re­re om året. Det var i 1970er­ne, og en af da­ti­dens stør­ste stjer­ner, den tredob­bel­te ver­dens­me­ster Ja­ck­ie Stewart, har si­den reg­net ud, at od­dse­ne for at over­le­ve en F1-kar­ri­e­re i de år var 1:3.

Når od­dse­ne på en­kel­te ba­ner blev end­nu dår­li­ge­re, strej­ke­de kø­rer­ne. Og så blev de of­te lat­ter­lig­gjort af da­ti­dens mo­tor­sport­sjour­na­li­ster, der men­te, at F1-kø­rer­ne var ved at bli­ve en flok tø­sed­ren­ge.

Det er nye ti­der. Nu er det na­er­mest om­vendt. Nu er det mig, der al­tid har be­fun­det mig på den sik­re si­de af au­tova­er­net, der skri­ver en klum­me om sik­ker­hed, mens Ke­vin Magnus­sen og co. snak­ker om, at der ger­ne må va­e­re me­re ’kon­se­kvens’, når man be­går en fejl. At man sag­tens kun­ne ha­ve kørt i det regn­vejr, der for 14 da­ge si­den send­te sa­fe­tyca­ren på ba­nen fle­re gan­ge un­der Bra­si­li­ens Grand Prix og to gan­ge helt af­brød lø­bet. JEG HAR DIS­KU­TE­RET det man­ge gan­ge med Magnus­sen, for jeg fin­der hans indstil­ling fa­sci­ne­ren­de. Han er en ta­enk­som, in­tel­li­gent fyr, og når han si­ger, at man for hans skyld ger­ne må skrue op for ’kon­se­kven­ser­ne’ (la­es: ri­si­ko­en, red.), er det ik­ke for at pro­vo­ke­re. Han me­ner det vir­ke­lig.

Sam­me indstil­ling hav­de de fle­ste an­dre kø­re­re i Brasilien for 14 da­ge si­den. ’Vi er de sto­re dren­ge – vi kan godt selv af­pas­se ha­stig­he­den ef­ter for­hol­de­ne’ var den ge­ne­rel­le kom­men­tar til de man­ge sa­fe­tycar­pe­ri­o­der. Og tag ik­ke fejl: De af­kør­sel­s­a­re­a­ler, der med en stør­rel­se som Bil­kas par­ke­rings­plads er duk­ket op på man­ge ba­ner, er ik­ke po­pu­la­e­re.

»Så kan du jo la­ve fejl, uden det ko­ster,« na­er­mest fny­ser Magnus­sen, når vi ta­ler om det. SÅ DÉR STÅR spor­ten i dag. Kø­rer­ne bru­ger må­ske an­dre ord (’kon­se­kvens’ bli­ver of­te brugt), men det, de si­ger, er, at For­mel 1 ger­ne må in­de­ba­e­re me­re ri­si­ko.

Og bilsport­s­for­bun­det FIA, der er an­svar­lig for sik­ker­he­den, og Ber­nie Ec­c­le­sto­ne, der re­pra­e­sen­te­rer de kom­merci­el­le in­ter­es­ser, lyt­ter. FIA´s nye 2017-reg­le­ment be­ty­der, at om­gang­sti­der­ne vil fal­de dra­stisk. Og Ec­c­le­sto­ne, der el­sker at pro­vo­ke­re, snak­ker om, at det må­ske var en ide med mu­re i ste­det for af­kør­sel­s­a­re­a­ler. NICKI THIIM, DER sid­ste we­e­kend score­de et af dansk mo­tor­sports stør­ste re­sul­ta­ter no­gen­sin­de, da han sam­men med Marco Sø­ren­sen blev ver­dens­me­ster i GT-ra­cing, så lø­bet i Brasilien i TV. Han kom ef­ter­føl­gen­de med en skarp kom­men­tar på Fa­ce­book: »Når jeg ser F1, skam­mer jeg mig over spor­ten. Ab­so­lut pin­ligt. In­gen nos­ser! Og lad va­e­re at forta­el­le mig om sik­ker­hed. Vi ved, hvad vi har med at gø­re. Vi BE­HØ­VER det rush, det gi­ver at le­ge med dø­den.«

En mar­kant ud­mel­ding. Spe­ci­elt fra en kø­rer, der kom ind i det dan­ske Aston Mar­tin-team, ef­ter lands­man­den Al­lan Si­mon­sen blev dra­ebt un­der 24-ti­mer­slø­bet i Le Mans i 2013.

Jeg ved ik­ke, om mo­der­ne ra­cer­kø­re­re mang­ler fan­ta­si, om de ba­re ik­ke har sat sig ind i spor­tens blo­di­ge hi­sto­rie, el­ler om de tror, de le­ver evigt. Men jeg ved, at ha­stig­he­der om­kring 300 km/t sta­dig er for­bun­det med livs­fa­re. Jeg ved ik­ke, om mo­der­ne ra­cer­kø­re­re mang­ler fan­ta­si, om de ba­re ik­ke har sat sig ind i spor­tens blo­di­ge hi­sto­rie, el­ler om de tror, de le­ver evigt. Men jeg ved, at ha­stig­he­der om­kring 300 km/t sta­dig er for­bun­det med livs­fa­re BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.