Den uøn­ske­de me­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DUEL sa­e­so­nen, men ud­sig­ten til at skul­le fejre Ros­berg va­ek­ker ik­ke be­gej­string i For­mel 1-top­pen. In­tet at skri­ve Ber­nie Ec­c­le­sto­ne, som har stå­et i spid­sen for For­mel 1 i fi­re år­ti­er, er fak­tisk alt an­det end glad for, hvis VM-tit­len går til den af­da­em­pe­de ty­sker i ste­det for den flam­boy­an­te og kon­flikt­g­la­de team­kam­me­rat Ha­milt­on.

Selv om Ec­c­le­sto­ne i sep­tem­ber solg­te For­mel 1 for 56 mil­li­ar­der kroner og ab­di­ce­rer som di­rek­tør for cir­kus­set, for­la­der han ik­ke sin post uden at mar­ke­re sig.

»Du er dår­lig for min for­ret­ning,« lød den kla­re be­sked ret­tet mod Ros­berg fra Ec­c­le­sto­ne i ok­to­ber, og se­ne­re på må­ne­den tø­ve­de han ik­ke med at be­kra­ef­te sin hold­ning un­der lø­bet i USA.

»Hvis Ni­co vin­der tit­len, vil det va­e­re godt for ham og Mer­ce­des, men det vil ik­ke nød­ven­dig­vis hja­el­pe spor­ten, for der er in­tet at skri­ve om ham. End ik­ke i Tys­kland vil­le det hja­el­pe,« for­kla­re­de Ec­c­le­sto­ne.

Mens Lewis Ha­milt­on med hid­sigt blin­ken­de øre­rin­ge, kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser og ag­gres­siv kør­sel er en ga­ve til For­mel 1-bran­det, er Ni­co Ros­berg den di­a­me­tra­le mod­sa­et­ning.

Gan­ske vist var Ros­berg li­ge så skyl­dig som team­kam­me­ra­ten i det uheld i Spa­ni­ens Grand Prix tid­li­ge­re i år, hvor han og Ha­milt­on kør­te hin­an­den af ba­nen og skab­te man­ge skri­ve­ri­er om in­tern bal­la­de.

Men det er og­så om­trent den ene­ste bal­la­de, Ros­berg har bi­dra­get til. ’Har haft en god uge’ For når Ha­milt­on kom­mer med små stikpil­ler om, at Ros­berg kun fø­rer, for­di bri­tens bil har haft fle­re pro­ble­mer, så gli­der ty­ske­ren af og snak­ker ba­re om, hvor­dan han skal fo­ku­se­re på sig selv.

End ik­ke Ber­nie Ec­c­le­sto­nes kom­men­tar om en uøn­sket ver­dens­me­ster kun­ne frem­kal­de tem­pe­ra­ment hos den før­en­de i VM-stil­lin­gen.

»Jeg er her for at vin­de løb, ik­ke for at gø­re al­le mu­li­ge gla­de. Der vil al­tid va­e­re men­ne­sker, som ik­ke hol­der med mig,« lød det ro­li­ge svar fra ty­ske­ren.

Før det af­gø­ren­de løb i we­e­ken­den har me­di­er­ne som for­ven­tet for­søgt at spør­ge ind til det po­ten­ti­el­le dra­ma.

Blot for igen at hø­re Ros­bergs ke­de­li­ge svar.

»Jeg har haft en god uge, slap­pet af og hyg­get med fa­mi­lie og ven­ner, så jeg fø­ler, at jeg er et god sted.«

En ud­ta­lel­se, der na­ep­pe af­sted­kom­mer dra­ma el­ler får Ber­nie Ec­c­le­sto­ne til at aen­dre hold­ning.

Al­les øj­ne vil va­e­re ret­tet mod de to Mer­ce­des-bi­ler i Abu Dha­bi, mens Ke­vin Magnus­sen ta­ger si­ne sid­ste om­gan­ge for Re­nault in­den skif­tet til Haas.

SÅ­DAN AF­GØ­RES VM PÅ SØN­DAG I Abu Dha­bi bli­ver en­ten Ni­co Ros­berg (Mer­ce­des) el­ler team­kam­me­ra­ten Lewis Ha­milt­on ver­dens­me­ster i For­mel 1 2016. For ty­ske Ros­berg vil det i gi­vet fald va­e­re kar­ri­e­rens før­ste VM-ti­tel, mens bri­ti­ske Ha­milt­on har prø­vet det tre gan­ge tid­li­ge­re - blandt an­det de se­ne­ste to sa­e­so­ner. ROS­BERG FØ­RER IN­DEN LØ­BET MED 12 PO­INT NED TIL HA­MILT­ON. ROS­BERG BLI­VER VER­DENS­ME­STER, HVIS... han slut­ter i top tre i lø­bet. han bli­ver mini­mum num­mer fi­re, fem el­ler seks, og Ha­milt­on ik­ke vin­der lø­bet.

han bli­ver mini­mum num­mer syv el­ler ot­te, og Ha­milt­on ik­ke slut­ter i top-2 i lø­bet.

han bli­ver mini­mum num­mer ni el­ler ti, og Ha­milt­on ik­ke slut­ter i top-3 i lø­bet. HA­MILT­ON BLI­VER VER­DENS­ME­STER, HVIS...

han vin­der lø­bet, og Ros­berg ik­ke slut­ter i top-3.

han bli­ver num­mer to, og Ros­berg ik­ke slut­ter i top-6.

han bli­ver num­mer tre, og Ros­berg ik­ke slut­ter i top-8. VED POINTLIGHED TA­EL­LER an­tal­let af løbs­sej­re først. Her står beg­ge kø­re­re no­te­ret for ni sej­re i sa­e­so­nen.

Der­ef­ter ta­el­ler an­tal­let af an­den­plad­ser og der­ef­ter an­tal­let af tred­je­plad­ser og så vi­de­re.

Mens beg­ge kø­re­re har ni løbs­sej­re hver, så har Ros­berg fi­re an­den­plad­ser mod Ha­milt­ons tre i den­ne sa­e­son.

Hvad tred­je­plad­ser an­går, fø­rer Ha­milt­on med 4-2.

GGGGGGGGGG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.