TOP OF THE KOP

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KARRIERESTOP Ger­rard blandt de rø­de på Mer­sey­si­de, og selv­om han sag­de far­vel til Li­ver­pool med fug­ti­ge øjen­kro­ge for halvan­det år si­den, er det først nu, det er helt slut. Ger­rard hav­de al­le­re­de med­delt sit far­vel til LA Ga­laxy, men det bli­ver nu til et fuld­sta­en­digt far­vel.

De 36-åri­ge ben skal ik­ke la­en­ge­re spil­le fod­bold på top­plan.

»Jeg fø­ler mig hel­dig over at ha­ve op­le­vet så man­ge vi­dun­der­li­ge høj­de­punk­ter igen­nem min kar­ri­e­re. Jeg har haft en ut­ro­lig kar­ri­e­re, og jeg er tak­nem­me­lig for hvert et øje­blik af min tid hos Li­ver­pool, Eng­land og LA Ga­laxy,« si­ger Ste­ven Ger­rard iføl­ge BBC.

Det er isa­er ti­den hos Li­ver­pool, der va­ek­ker de var­me fø­lel­ser hos Ste­ven Ger­rard.

»Som te­e­na­ger op­nå­e­de jeg min barn­doms­drøm om at tra­ek­ke den kend­te rø­de trø­je fra Li­ver­pool over ho­ve­d­et, og da jeg fik min de­but mod Bla­ck­burn i novem­ber 1998, vil­le jeg al­drig ha­ve ga­et­tet,

STAR­TER VANVIDSCOMEBACK I CHAM­PIONS LE­AGUE-FI­NA­LEN STE­VEN GER­RARD HAR VUN­DET tit­ler med Li­ver­pool, selv­om det al­drig blev til et mester­skab. Den 25. maj 2005 var det Ger­rard, der med an­fø­rer­bin­det på ar­men star­te­de Li­ver­pools vil­de co­me­ba­ck mod Milan. Li­ver­pool var bag­ud 0-3, da Ger­rard steg til vej­rs og pan­de­de re­du­ce­rin­gen i net­tet. Ind­led­nin­gen til Li­ver­pools mira­kel. 3-0 blev vendt til 3-3, og i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen nå­e­de man ik­ke til det fem­te spark, før det he­le var af­gjort. Ger­rard kun­ne løf­te klub­fod­bol­dens vig­tig­ste tro­fae. hvad der vil­le føl­ge gen­nem de naeste 18 år,« si­ger han.

For det har va­e­ret 18 år med op­tu­re – men og­så med ned­t­u­re. Her er fem af de mest iko­ni­ske Ger­rard-øje­blik­ke fra kar­ri­e­ren. SKVATTER GUL­DET VA­EK 27. APRIL 2014 vil nok hjem­sø­ge Ste­ven Ger­rard for al­tid. To uger for­in­den hav­de Li­ver­pool slå­et guld­kon­kur­ren­ten Man­che­ster Ci­ty på hjem­me­ba­ne, og Ger­rard hav­de sam­let hol­det på mid­ten af ba­nen. Med tå­rer­ne tril­len­de ned ad kin­der­ne kom op­san­gen: ’Vi la­der ik­ke det her gli­de ud af vores ha­en­der!’ Men det gjor­de det. To uger se­ne­re gled Ste­ven Ger­rard og fora­e­re­de et mål i ne­der­la­get til Chel­sea. Man­che­ster Ci­ty end­te med at vin­de mester­ska­bet, og Ger­rard end­te med al­drig at vin­de det med Li­ver­pool. BRA­ENDT STRAF­FE MOD PORTU­GAL HOLDKAMMERATERNE VAR DAVID Beck­ham, Jo­hn Ter­ry og Way­ne Roo­ney, og for­vent­nin­ger­ne var li­ge så hø­je som al­tid for det en­gel­ske lands­hold før en slut­run­de. Ved VM i Tys­kland i 2006 tro­e­de de, at det skul­le va­e­re. Kvart­fi­na­len mod Portu­gal end­te 0-0 1. juli 2006. Det skul­le af­gø­res på straf­fes­park, og Ste­ven Ger­rard var skyt­te num­mer to. Han var vant til at spar­ke for Li­ver­pool. Men Ger­rard bra­end­te. Sam­men med Frank Lampard og Ja­mie Car­rag­her. Og så var Eng­land ude af VM.

DERBYERNE STE­VEN GER­RARD VAR al­tid en spil­ler, der gjor­de sig be­ma­er­ket i derbyerne. Om det var mod by­s­bør­ne­ne fra Ever­ton el­ler ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Uni­ted, hav­de Ger­rard den ev­ne til at sa­et­te sig selv i sce­ne på bå­de den go­de og den dår­li­ge må­de. Det be­gynd­te og slut­te­de på den dår­li­ge. 19 år gam­mel kom Ger­rard ind i der­by­et mod Ever­ton, men det vil han nok kun hu­ske for sit rø­de kort. Med en ta­ck­ling i kna­e­høj­de ja­ev­ne­de han Ke­vin Camp­bell med jor­den og blev smidt ud. Si­den score­de han hat­tri­ck mod Ever­ton, kys­se­de ka­me­ra­et ef­ter et mål i 4-1-sejr over Man­che­ster Uni­ted og score­de i alt ni mål mod De Rø­de Dja­ev­le. Men i sin sid­ste kamp mod de va­er­ste ri­va­ler så han rødt. 38 se­kun­der var han på ba­nen, før han blev smidt ud 22. marts 2015.

va­e­ret for Ste­ven Ger­rards brag af et mål fi­re mi­nut­ter før tid mod Olym­pi­akos, hav­de Li­ver­pool al­drig vun­det Cham­pions Le­ague i 2005. For godt nok var det en kølig af­ten 8. de­cem­ber 2004, men Li­ver­pool var pi­sket til at slå Olym­pi­akos, og hvis gra­e­ker­ne score­de, skul­le det va­e­re med to mål. Ef­ter 27 mi­nut­ter sør­ge­de Ri­val­do for Olym­pi­akos’ mål, og 10 mi­nut­ter før tid stod der 1-1. Så score­de Neil Mell­or til 2-1, og fi­re mi­nut­ter før tid kom Ger­rards brag. Fra kan­ten af fel­tet kom han lø­ben­de og bra­ge­de må­let ind. 3-1 og Li­ver­pool var vi­de­re fra grup­pe­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.