To­åri­ge Emir glemt og låst in­de i skur

En lil­le dreng lå i af­låst skur i en vug­ge­stue på Stevns i fem ti­mer

BT - - NYHEDER -

Da Rosa Oz­turk tors­dag klok­ken 16.20 kom for at hen­te sin to­åri­ge søn Emir i vug­ge­stu­en Lod­b­jerg­gaard på Stevns, blev hen­des va­er­ste mareridt plud­se­lig til vir­ke­lig­hed. Pa­e­da­go­ger­ne, der var an­sat til at pas­se på hen­des lil­le dreng, vid­ste ik­ke, hvor de hav­de gjort af ham. Først ef­ter et kvar­ters ef­ter­søg­ning på vug­ge­stu­ens ma­tri­kel lyk­ke­des det pa­e­da­go­ger­ne og den fru­stre­re­de mor at fin­de dren­gen. Han var ble­vet glemt i et af­låst skur ved si­den af vug­ge­stu­en, hvor han lå og sov i sin bar­ne­vogn.

Mi­se­ren skyld­tes an­gi­ve­ligt, at en af vug­ge­stu­ens pa­e­da­go­ger hav­de glemt at forta­el­le si­ne kol­le­ga­er, at dren­gen lå og sov i sku­ret, da hun tors­dag ef­ter­mid­dag fik fri og tog hjem.

Klok­ken 11.30 blev den to­åri­ge dreng lagt ind for at sove i sku­ret, der iføl­ge pa­e­da­go­ger­ne fun­ge­rer som en over­da­ek­ket sove­sal. Men først små fem ti­mer se­ne­re blev han fun­det.

Roza Otz­turk er sta­er­kt cho­ke­ret over epi­so­den.

»Hun (pa­e­da­go­gen, red.) hen­ter en nøg­le og lå­ser op, der lig­ger han i bar­ne­vog­nen og er helt stiv af ba­re skra­ek. Jeg ta­ger ham op, og beg­ge hans to blu­ser er vå­de af sved, og han hav­de skre­get så me­get, at han var helt ha­es og hvid i ho­ve­d­et. Han hav­de skre­get i fle­re ti­mer,« forta­el­ler Rosa Oz­turk til BT. Be­rør­te pa­e­da­go­ger De an­sat­te på Lod­b­jerg­gaard er­ken­der, at de har be­gå­et en fejl. En brø­ler, der ik­ke må ske, når man har med små børn at gø­re.

»Det er en klar fejl fra vo­res si­de. Vi skul­le selv­føl­ge­lig ha­ve haft styr på, hvor dren­gen var,« si­ger Chri­sti­na Sand­holdt Bjørn, der er pa­e­da­gog i vug­ge­stu­en.

Hun forta­el­ler, at al­le an­sat­te på Lod­b­jerg­gaard er me­get be­rør­te af ha­en­del­sen. Isa­er den kol­le­ga, der glem­te den lil­le dreng i sku­ret. Det dre­jer sig iføl­ge Chri­sti­na Sand­holdt Bjørn om en gar­vet pa­e­da­gog, som har ar­bej­det over 30 år i fa­get. Hun tog ik­ke på ar­bej­de i går, og hun skal nu va­e­re ble­vet til­budt pro­fes­sio­nel hja­elp.

Og­så Rosa Oz­turk er slemt ma­er­ket. Hun er så op­re­vet og vred over epi­so­den, at hun ind­til vi­de­re har af­vist at del­ta­ge i et di­a­log­mø­de med pa­e­da­go­ger­ne i vug­ge­stu­en.

»Jeg var to­talt i chok, så jeg tog ba­re mi­ne ting og mi­ne børn. Jeg skul­le fan­de­me ik­ke va­e­re der me­re,« forta­el­ler hun.

Chri­sti­na Sand­holdt Bjørn er ked af mo­de­rens ople­vel­se.

»Det er ae­r­ger­ligt. Vi har al­tid haft et godt for­hold til hen­de. Hun er en res­sour­cesta­erk mor, der of­te er smi­len­de og imø­de­kom­men­de,« forta­el­ler Chri­sti­na Sand­holdt Bjørn. Ar­bejds­gan­ge i fo­kus Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skul­le Rosa Oz­turk ha­ve del­ta­get i et fora­el­dre­mø­de tors­dag af­ten, hvor hun an­gi­ve­ligt for­tal­te om den ube­ha­ge­li­ge epi­so­de, hun hav­de op­le­vet nog­le ti­mer for­in­den. Chri­sti­na Sand­holdt Bjørn og hen­des kol­le­ga­er kun­ne da og­så godt ma­er­ke, at der var lidt ek­stra snak i gar­dero­ben blandt fora­el­dre­ne, da de af­le­ve­re­de de­res po­der i går mor­ges.

Selv­om en del fora­el­dre ryster på ho­ve­d­et ad vug­ge­stu­ens fa­ta­le fejl, er der og­så strøm­met sym­pa­ti­er k la e rin­ge­ri Lod­b­jerg ga ards ret­ning i form af cho­ko­la­de og kort. Og det var­mer, forta­el­ler Chri­sti­na Sand­holdt Bjørn.

»Vi lø­ber al­le sta­er­kt og er me­get pres­se­de, så selv­føl­ge­lig bli­ver der be­gå­et fejl. Men vi bra­en­der for vo­res fag, og det er dej­ligt, når fora­el­dre­ne og­så ma­er­ker det,« si­ger hun.

I Stevns Kom­mu­ne, der dri­ver Lod­b­jerg­gaard, er man og­så ke­de af epi­so­den. An­ton Svend­sen, cen­ter­chef for Børn og La­e­ring i Stevns Kom­mu­ne, åb­ner nu for at kig­ge på de trav­le for­hold på vug­ge­stu­en.

»Vi bør nok se på ar­bejds­gan­ge­ne, for det må ba­re ik­ke ske, det der er sket,« si­ger han.

Om ha­en­del­sen får kon­se­kven­ser for den in­vol­ve­re­de pa­e­da­gog, kan An­ton Svend­sen end­nu ik­ke si­ge no­get kon­kret om.

Hun hen­ter en nøg­le og lå­ser op, der lig­ger han i bar­ne­vog­nen og er helt stiv af ba­re skra­ek. Jeg ta­ger ham op, og beg­ge hans to blu­ser er vå­de af sved, og han hav­de skre­get så me­get, at han var helt ha­es og hvid i ho­ve­d­et. Han hav­de skre­get i fle­re ti­mer Rosa Oz­turk, mor til to­åri­ge Emir

Pa­e­da­gog Chri­sti­na Sand­holdt Bjørn står ved det skur, hvor to­åri­ge Emir tors­dag ef­ter­mid­dag var ble­vet glemt, da mo­de­ren kom for at hen­te ham. FO­TO: SA­RAH CHRI­STI­NE NØRGAARD

Rosa Oz­turk med to­åri­ge Emir på ar­men. PRIVATFOTO

Jo­nas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk Fie West Mad­sen| fi­ma@bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.