For hur­tigt ud a

BT - - NYHEDER -

SUND­HED i kom­mu­nen, som pa­tien­ter­ne har brug for vi­de­re i for­lø­bet. Der er vi ik­ke helt end­nu. An­tal­let af ge­nind­la­eg­gel­ser, som man kun­ne ha­ve fore­byg­get, er alt for højt. Vi har end­nu ik­ke fun­det det rig­ti­ge ni­veau. Det er gå­et lidt for sta­er­kt med ned­la­eg­gel­se af sen­ge­plad­ser til, at kom­mu­ner­ne har kun­net føl­ge med. Det ska­ber og­så et an­det pro­blem, nem­lig over­bela­eg­ning på sy­ge­hu­se­ne, som vi ved er for­bun­det med en hø­je­re grad af fejl­be­hand­lin­ger,« si­ger hun.

Anet­te Wan­del op­for­drer der­for til, at man bli­ver bed­re til at sam­men­ta­en­ke ho­spi­ta­ler og kom­mu­ner, så når man ska­e­rer ned på sen­ge­plad­ser, så op­ru­ster man i kom­mu­ner­ne.

Mang­len­de sen­ge­plad­ser og ae­l­dre, der bli­ver sendt hjem fra sy­ge­hu­set, før de er ra­ske, er da og­så no­get, vi ja­evn­ligt stø­der på i me­di­er­ne. Sid­ste år vi­ste en un­der­sø­gel­se blandt sy­geple­jer­sker an­sat ved kom­mu­ner­ne, at 82 pct. in­den for den se­ne­ste må­ned hav­de op­le­vet, at bor­ge­re var ble­vet ud­skre­vet, før de var fa­er­dig­be­hand­le­de. Ud­skre­vet for tid­ligt Af­snitsko­or­di­na­tor og sy­geple­jer­ske Ul­la Col­sted fra Helsingør Kom­mu­nes Re­ha­bi­li­te­rings- og Tra­e­nings­cen­ter i Snek­ker­sten var en af dem, der den­gang kun­ne forta­el­le, at man ale­ne på cen­tret i Helsingør Kom­mu­ne måt­te sen­de fi­re-seks pa­tien­ter om må­ne­den re­tur til sy­ge­hu­set in­den for det før­ste døgn, for­di de var for sy­ge til at bli­ve på cen­tret. Hel­dig­vis har me­di­e­op­ma­er­k­som­he­den sid­ste år øget kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem kom­mu­ner­ne og ho­spi­ta­ler­ne, så det fak­tisk har ud­vik­let sig til en suc­ces­hi­sto­rie, forta­el­ler hun i dag til BT.

»Men jeg kan da godt va­e­re be­kym­ret, når man fort­sat ar­bej­der på et ned­brin­ge den tid, folk lig­ger på sy­ge­hu­set. Hvil­ke kon­se­kven­ser får det for bor­ger­ne? Hvis kom­mu­ner­ne skal va­e­re klar til at mod­ta­ge pa­tien­ter i en me­re usta­bil fa­se, vil det va­e­re nød­ven­digt, at sy­geple­jer­sker­ne får ef­ter­ud­dan­nel­se, li­ge­som det er nød­ven­digt med et ta­et­te­re sam­ar­bej­de med de prak­ti­se­ren­de la­e­ger, der er en me­get vig­tig med­spil­ler,« si­ger hun.

I dag fin­der man knap halvt så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.