F sen­gen

BT - - NYHEDER -

man­ge sen­ge­plad­ser på sy­ge­hu­se­ne som for 20 år si­den. Helt pra­e­cis står der på de dan­ske ho­spi­ta­ler 2,7 sen­ge til rå­dig­hed per 1.000 ind­byg­ger, mens Tys­kland, som ind­ta­ger før­ste­plad­sen, har 8,2 ho­spi­tals­sen­ge per 1.000 ind­byg­ge­re.

Ge­ne­relt er der i al­le EU-lan­de med und­ta­gel­se af Bul­ga­ri­en kun ble­vet fa­er­re sen­ge­plad­ser si­den 2000.

Det skyl­des iføl­ge OECD-rap­por­ten dels den øko­no­mi­ske kri­se, som har få­et po­li­ti­ker­ne til at fin­de spa­rek­ni­ven frem. Men en del af for­kla­rin­gen skal nu og­så fin­des i en po­si­tiv tek­no­lo­gisk ud­vik­ling, som har be­ty­det, at vi er ble­vet langt bed­re til at ope­re­re, og der­med kan ope­re­re på fa­er­re da­ge.

Rap­por­ten frem­ha­e­ver og­så spe­ci­fikt Hvis kom­mu­ner­ne skal va­e­re klar til at mod­ta­ge pa­tien­ter i en me­re usta­bil fa­se, vil det va­e­re nød­ven­dig at sy­geple­jer­sker­ne får ef­ter­ud­dan­nel­se Ul­la Col­berg, sy­geple­jer­ske og af­snitsko­or­di­na­tor Dan­mark som et land, hvor man har ef­fek­ti­vi­se­ret sy­ste­met ved at ska­e­re ned på sen­ge­plad­ser og i ste­det ud­vi­de hjem­meplej­en. Ot­te ud af ti kom­mu­ner va­re­ta­ger i dag be­hand­lin­ger som f.eks. di­a­ly­se og hånd­te­ring af an­ti­bi­o­ti­ka, der tid­li­ge­re hør­te til på sy­ge­hu­se­ne, vi­ser en Mo­men­tum-un­der­sø­gel­se fra for­å­ret. Det be­ty­der, at over halv­de­len af kom­mu­ner­ne har pri­o­ri­te­ret at få så­kald­te akut-team, som er ud­dan­net til net­op de op­ga­ver. Flest var­me ha­en­der Var­me ha­en­der er vi til gen­ga­eld godt kø­ren­de på, sam­men­lig­net med an­dre EU-lan­de. Dan­mark stry­ger nem­lig helt til tops, når det kom­mer til an­tal­let af la­e­ger og sy­geple­jer­sker per ind­byg­ger. Vi er da og­så et af de lan­de, som ud­dan­ner flest la­e­ger og sy­geple­jer­sker.

Og så kan vi sam­ti­dig bryste os af at ha­ve ud­sty­ret i or­den. I hvert fald er ad­gan­gen til MR- og CT-scan­ne­re i Dan­mark blandt EUs bed­ste.

Men vi be­ta­ler nu og­så for det. Ud­gif­ter­ne til vo­res sund­heds­va­e­sen per ind­byg­ger er så­le­des med helt i top på en 7. plads ud af de 28 EUlan­de.

Det har fre­dag af­ten ik­ke va­e­ret mu­ligt at fan­ge for­mand for Dan­ske Re­gio­ner Bent Han­sen, for­mand for Sund­heds­ud­val­get i Dan­ske Re­gio­ner el­ler for­mand for So­ci­al- og Sund­heds­ud­val­get i KL Tho­mas Adelskov til en kom­men­tar til kri­tik­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.