Shop-amok på sort fre­dag

Ta­et­pak­ke­de ind­købs­vog­ne vid­ne­de om, at dan­sker­ne har ta­get Bla­ck Fri­day til sig

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster | jves@bt.dk Mik­kel Berg Pe­der­sen | Fo­tos

Det var først klok­ken seks, da vi åb­ne­de for til­bud­de­ne på elek­tro­nik og isen­kram, at vi for al­vor op­le­ve­de en kun­de­storm. Det af­tog i lø­bet af for­mid­da­gen Claus Da­hl, va­re­hus­chef i Bil­ka i Tilst

Glø­de­n­de dan­kort og lan­ge kø­er er ef­ter­hån­den ble­vet fast in­ven­tar på den sid­ste fre­dag i novem­ber. Vi dan­ske­re har nem­lig for al­vor ta­get det ame­ri­kan­ske ind­købs­fa­eno­men Bla­ck Fri­day til os, og bu­tik­ker­nes løf­ter om vil­de til­bud og ra­bat­ter fik tu­sin­der af dan­ske­re til at svin­ge dan­kor­tet, bå­de i de fy­si­ske bu­tik­ker men i li­ge så høj grad på net­tet.

Et af de ste­der, der ma­er­ke­de in­ter­es­sen, var Dan­marks stør­ste Bil­ka­va­re­hus i Tilst ved Aar­hus. Her åb­ne­de bu­tik­ken al­le­re­de dø­re­ne ved mid­nat, hvor der var champag­ne og kran­se­ka­ge til de før­ste kun­der. Og selv­om de før­ste til­bud først be­gynd­te klok­ken to, så var knap 100 kun­der at fin­de i bu­tik­ken kort ef­ter start­skud­det på Bla­ck Fri­day-døg­net. Et, tal der over­ra­ske­de selv va­re­hus­chef Claus Da­hl.

»Men det var først klok­ken seks, da vi åb­ne­de for til­bud­de­ne på elek­tro­nik og isen­kram, at vi for al­vor op­le­ve­de en kun­de­storm. Det af­tog i lø­bet af for­mid­da­gen, og så be­gyn­der kun­der­ne at flok­kes igen ud på ef­ter­mid­da­gen, og så­dan fort­sa­et­ter det fak­tisk frem mod mid­nat. Det har va­e­ret vo­res er­fa­ring de se­ne­ste par år,« si­ger Claus Da­hl.

Sid­ste års Bla­ck Fri­day blev den stør­ste han­dels­dag no­gen­sin­de, hvor for­bru­ger­ne svang dan­kor­tet for svim­len­de 1,98 mia. kr. Så­dan var det og­så i Bil­ka i Tilst, hvor da­gen s lo gal­le­ti­ders om­sa­et n in g s re­kord.

»Re­kor­den fra sid­ste år bli­ver sva­er at slå, uden at jeg vil sa­et­te tal på. Det eren for­ret­nings­hem­me­lig­hed. I år lan­der vi nok på sam­me ni­veau,« sag­de Bil­kas va­re­hus­chef Claus Da­hl til BT ved mid­dags­tid i går.

For­be­redt hjem­me­fra

Shop­pe­ly­sten gør sig og­så ga­el­den­de på net­tet, hvor de sto­re bu­tiks­ka­e­der løf­te­de slø­ret for de­res til­bud ved mid­nat. Me­re end 215.000 dan­ske­re brug­te ek­sem­pel­vis Pri­ceR­un­ner, Dan­marks stør­ste pris­sam­men­lig­ning­s­tje­ne­ste, til at fin­de pri­ser og bu­tik­ker til Bla­ck Fri­day.

»Tra­fik­ken var enorm mel­lem mid­nat og klok­ken et, og det fik nog­le af de sto­re si­der til en­ten at va­e­re me­get lang­som­me el­ler gå helt ned i la­en­ge­re pe­ri­o­der,« si­ger Mar­tin An­der­sen, di­rek­tør for Pri­ceR­un­ner.

Det gav an­led­ning til sto­re fru­stra­tio­ner hos kun­der­ne, der re­a­ge­re­de på Fa­ce­book.

»Det var da li­ge til at luk­ke op at s **** i. Først kan jeg ik­ke få ad­gang til ind­købs­kur­ven, og da jeg så en­de­lig får ad­gang til den, så kan jeg ik­ke få lov til at fuld­fø­re kø­bet, for­di va­ren i kur­ven i mel­lem­ti­den er ble­vet ud­solgt. I er jo li­ge så piv­ham­ren­de use­ri­ø­se, som I ple­jer at va­e­re,« lød det ek­sem­pel­vis på El­gi­gan­tens Fa­ce­book-si­de fra en sur kun­de.

Sparede 215 kr. | Køb­te for 757 kr. Det køb­te de: Toilet­pa­pir, ren­gø­rings­mid­ler, dag­lig­va­rer Tor­ben: »Jeg hav­de egent­lig ik­ke plan­lagt at ta­ge til Bla­ck Fri­day, men mor skul­le bru­ge nog­le dag­lig­va­rer, og så be­slut­te­de jeg at kø­re hen­de. Og når man så al­li­ge­vel er her, så er det jo dumt ik­ke at kø­be de ting, man al­li­ge­vel har brug for, når nu no­get af det er så bil­ligt i dag. Jeg faldt over toilet­pa­pi­ret, der var på til­bud.« Tor­ben og Lis­si Jakob­sen, 57 og 85, Aar­hus

Sparede 4.100 kr. | Køb­te for 3.840 kr. Det køb­te de: So­da­vand, øl, slik, Phil­lips ju­i­cer Has­san: »Vi kø­ber fak­tisk al­tid stort ind, det hav­de vi og­så gjort, hvis I hav­de fan­get os en man­dag af­ten, men nu var vi li­ge i na­er­he­den, og det var Bla­ck Fri­day, så der­for er vi her. Jeg skul­le egent­lig ba­re ha­ve so­da­vand og Cult, men så blev man jo re­vet lidt med in­de i bu­tik­ken. Phil­lips-ju­i­ce­ren er rent im­puls­køb. Men vi har spa­ret mini­mum 50 pro­cent på alt, so­da­van­de­ne 60 pro­cent, så jeg fø­ler vi har gjort nog­le go­de køb.«

Sa­rah: »Vi kom­mer li­ge fra Bauhaus, hvor vi har købt nyt gulv på Bla­ck Fri­day. Det gav vi 52.000 kr. for, nor­mal­pri­sen var 118.000 kr. Så der er vir­ke­lig no­get at spa­re i dag.« Has­san og Sa­rah Ay­oub Pe­der­sen, 33 og 31, Skød­strup Sparede 3.900 kr. | Køb­te for 3.752 kr. Det køb­te de: Elek­tro­nik, dvd’er, isen­kram til køk­ke­net og le­ge­tøj An­ne Gret­he: »Vi er her for at hand­le ju­le­ga­ver bil­ligt. Der er le­ge­tøj til bør­ne­bør­ne­ne, det sparede jeg 50 pro­cent på, og der er ga­ver til min dat­ter og svi­ger­dat­ter. Jeg har spa­ret 1.600 kr. på en køk­ken­ma­ski­ne ale­ne. Der er ik­ke en ene­ste ting i vog­nen, som jeg for­try­der.« Jan­ni: »Min mor og jeg la­ve­de en li­ste på for­hånd, så vi und­gik im­puls­køb. Jeg har og­så kun ta­get kon­tan­ter med, for så ved jeg, at jeg ik­ke bru­ger for man­ge pen­ge. Jeg har 100 kr. til­ba­ge i pun­gen, så det har jeg ramt me­get godt. Men jeg har va­e­ret nødt til at sty­re mit shop­ping-gen.« An­ne Gret­he Ni­el­sen, 57, Had­sten og Jan­ni Klov­borg, 28, Had­sten, og Mat­ti på seks må­ne­der

Sparede 390 kr. | Køb­te for 907 kr. Det køb­te hun: Play­mo­bil le­ge­tøj »Jeg er her for at kø­be ju­le­ga­ver for fa­mi­li­en. Jeg har spa­ret 30 pro­cent på le­ge­tø­jet, så det er jeg godt til­freds med. El­lers hav­de jeg ik­ke haft råd.« Hvad sy­nes du om Bla­ck Fri­day? »Jeg sy­nes egent­lig, det er et fint til­tag, bu­tik­ker­ne er be­gyndt på. Jeg har få­et en ju­le­ga­ve­li­ste med fra fa­mi­li­en på Mors, som ik­ke har mu­lig­hed for at kø­be ind i en Bil­ka. Men jeg skal og­så ned på strø­get i Aar­hus og kø­be fle­re ga­ver. Men jeg er glad for, at jeg er på bar­sel, så jeg kan bru­ge for­mid­da­gen på det, for jeg tror, der bli­ver tra­engsel i ef­ter­mid­dag.« Li­ne Mad­sen, 30, Aar­hus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.