Først bom­ber så nød­hja­elp

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Be­red­skabs­sty­rel­sen i Dan­mark sen­der cir­ka 11 ton nød­hja­elp til Irak. Det sker som led i en FN-le­det ind­sats, der skal be­skyt­te de ci­vi­le un­der den iraki­ske re­ge­rings­haers an­greb på den IS-kon­trol­le­re­de stor­by Mo­sul. Kam­pe­ne har sendt et stort an­tal ci­vi­le på flugt, og FN for­ven­ter, at 1,2 mil­li­on ci­vi­le i om­rå­det vil ha­ve be­hov for hja­elp.

»Jeg er der­for me­get til­freds med, at Dan­mark end­nu en gang kan le­ve­re et me­get ef­ter­s­purgt bi­drag til at da­ek­ke ci­vil­be­folk­nin­gens aku­t­te hu­ma­ni­ta­e­re be­hov.

Gen­nem Be­red­skabs­sty­rel­sen sen­der vi nu en strøm­ge­ne­ra­tor, ho­spi­tals­ud­styr og ta­ep­per og bi­dra­ger der­med til at for­bed­re den iraki­ske be­folk­nings le­ve­vil­kår nu og her,« si­ger uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V).

Ud­over ho­spi­tals­ud­styr og en ge­ne­ra­tor, der skal for­sy­ne et ho­spi­tal med strøm, sen­der Dan­mark 2.200 ta­ep­per. Det for­ven­tes, at nød­hja­el­pen bli­ver af­sendt med fly fra en­ten Bil­lund el­ler Öre­bro i Sve­ri­ge i be­gyn­del­sen af naeste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.