Doms­mand på gla­tis

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG Mulig­vis får Se og Hør-sa­gen et ef­ter­spil. Fle­re for­sva­re­re for de døm­te over­ve­jer, hvor­dan de skal re­a­ge­re, ef­ter at en doms­mand i et ra­diopro­gram blandt an­det har ud­talt sig om sit syn på slad­der­pres­sen. Det op­ly­ser ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen, som er for­sva­rer for den så­kald­te tys-tys-kil­de.

»Det er ek­stremt us­a­ed­van­ligt, hvad hun gør,« sag­de han i af­tes til Ritzau.

Da­gen ef­ter dom­men har en af de med­vir­ken­de doms­ma­end valgt at ud­ta­le sig i et pro­gram på Ra­dio24­syv. »Jeg sy­nes, de skal ud­dø,« si­ger doms­man­den blandt an­det om slad­der­pres­sen. Per­son­ligt kan hun ik­ke li­de Se og Hør, hvor­i­mod hun ik­ke har no­get imod Bil­led Bla­det, frem­går det. Hun no­te­rer og­så, at Hen­rik Qvortrup var ’ret dyg­tig’. I pro­gram­met ud­ta­ler hun sig ret de­tal­je­ret om stra­fud­må­lin­gen til Qvortrup og til en an­den dømt che­fre­dak­tør, Kim Hen­nings­en.

Iføl­ge ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen er det mu­ligt, at der er be­gå­et en ret­ter­gangs­fejl. For­u­dind­ta­get Det af­gø­ren­de er, om doms­man­den har va­e­ret for­u­dind­ta­get, og om hun har rø­bet op­lys­nin­ger fra de dis­kus­sio­ner, der har va­e­ret un­der den hem­me­li­ge vo­te­ring.

»Det går jeg ud fra, at statsad­vo­ka­ten nu vil un­der­sø­ge,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

»Det er me­get uhel­digt, at en doms­mand ud­tryk­ker sta­er­ke hold­nin­ger på den­ne må­de,« si­ger for­svar­sad­vo­ka­ten, der ik­ke i af­tes kun­ne af­gø­re, om doms­man­den fak­tisk over­t­rå­d­te gra­en­sen.

»Men det her er uden for­til­fa­el­de,« si­ger han.

For­sva­re­ren for Kim Hen­nings­en si­ger til Ra­dio24­syv, at det nu skal un­der­sø­ges, om der bør rej­ses på­stand om, at sa­gen skal gå om ved Ret­ten i Glo­strup.

»Rets­plej­e­loven kra­e­ver ud­tryk­ke­ligt, at der ik­ke må kun­ne rej­ses tvivl om dom­me­rens fuld­sta­en­di­ge upar­tisk­hed,« si­ger ad­vo­kat Kå­re Pi­hl­mann.

Og­så Dom­mer­for­e­nin­gens for­mand er for­bløf­fet.

»Det er ik­ke i or­den. Det er ik­ke en doms­mand va­er­digt. Hav­de den på­ga­el­den­de sagt no­get lig­nen­de un­der en sag, jeg var dom­mer i, hav­de jeg kaldt hen­de al­vor­ligt til ret­te,« si­ger Mi­ka­el Sjö­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.