Syg Se­le­na Go­mez bry­der stil­he­den

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke me­get, man har hørt til den un­ge sang­stjer­ne Se­le­na Go­mez, ef­ter at hun i slut­nin­gen af au­gust med­del­te, at hun var nødt til at ta­ge en pau­se fra mu­sik­ken for at få styr på sit hel­bred.

Nu bry­der den 24-åri­ge san­ger tavs­he­den på de so­ci­a­le me­di­er.

»Jeg har me­get at va­e­re tak­nem­me­lig for i år. Mit år har va­e­ret det hår­de­ste, men og­så det mest gi­ven­de no­gen­sin­de,« skri­ver Se­le­na Go­mez på In­s­ta­gram i for­bin­del­se med den ame­ri­kan­ske hel­lig­dag Thanks­gi­ving, hvor hun, som tra­di­tio­nen fo­re­skri­ver, be­nyt­ter da­gen til at sen­de en tak, og den går ud til hen­des man­ge fans.

»Jeg har en­de­lig over­vun­det kam­pen mod ik­ke at va­e­re til­stra­ek­ke­lig. Jeg har kun øn­sket at af­spej­le den ka­er­lig­hed, I har gi­vet mig i lø­bet af åre­ne, og vi­se, hvor vig­tigt det er at ta­ge sig af jer. Ven­lig­hed vin­der al­tid. El­sker jer,« skri­ver hun.

Den tid­li­ge­re Dis­ney-stjer­ne li­der af syg­dom­men lu­pus, og hun har der­for tid­li­ge­re va­e­ret igen­nem et for­løb med ke­mo­te­ra­pi. I au­gust for­tal­te hun i en ud­ta­lel­se til ma­ga­si­net Pe­op­le, at den kro­ni­ske syg­dom og­så har på­vir­ket hen­de psy­kisk.

»Jeg har fun­det ud af, at angst, pa­ni­kan­fald og de­pres­sion kan va­e­re bi­virk­nin­ger ved lu­pus, hvil­ket kan ud­gø­re en ud­for­dring i sig selv,« sag­de Se­le­na Go­mez.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.