Dom­mer til se­ri­e­mor­der: Du skal dø i fa­engs­let

BT - - NYHEDER -

MORD En bri­tisk kok er dømt til at til­brin­ge re­sten af sit liv i fa­engs­let – dømt for drab på fi­re ma­end, som han mød­te via en dat­in­gapp for bøs­ser. Den 41-åri­ge Step­hen Port, der er fra det øst­li­ge Lon­don, for­gif­te­de si­ne of­res drink med fa­ta­le do­ser af sove­mid­let GHB, så han kun­ne vold­ta­ge dem, mens de var be­vidst­lø­se i hans hjem.

GHB er et ek­stremt gif­tigt rus­mid­del, som og­så kal­des ’vold­ta­egtsdope’.

En jury i Old Bailey fandt den 41-åri­ge skyl­dig i 22 an­kla­ge­punk­ter – der­i­blandt fi­re drab. Hans ofre var mel­lem 21 og 25 år.

Han er og­så dømt for at ha­ve be­dø­vet og vold­ta­get syv an­dre ofre. På­rø­ren­de jub­le­de På­rø­ren­de til of­re­ne brød ud i ju­bel og klapsal­ver, da dom­me­ren Pe­ter Opens­haw sag­de til Port, at han al­drig vil bli­ve løsladt igen.

En kvin­de på til­hø­rer­plad­ser­ne råb­te grove ska­eldsord ef­ter den døm­te.

Port løj over for po­li­ti­et og vild­led­te myn­dig­he­der­ne ved at gem­me si­ne of­res mo­bil­te­le­fo­ner. Hos en af de dra­eb­te hav­de han lagt et falsk selv­mord­s­brev. Po­li­ti­et ef­ter­for­skes Po­li­ti­styr­ken i Lon­don er ved at bli­ve ef­ter­for­sket af et uaf­ha­en­gigt kon­trol­or­gan for dens hånd­te­ring af sa­gen.

Der er ble­vet kla­get over, at po­li­ti­et ik­ke fik fat på Port hur­ti­ge­re og ik­ke så sam­men­ha­eng i dra­be­ne hur­tigt nok.

Dra­be­ne ske­te over en 14 må­ne­der lang pe­ri­o­de. To af of­re­ne blev fun­det af den sam­me kvin­de med tre ugers mel­lem­rum, da hun var ude at luf­te sin hund.

Of­re­ne blev al­le an­bragt na­er en kir­ke­gård ta­et på Step­hen Ports hjem.

En po­li­ti­in­spek­tør fra Lon­dons po­li­ti, Tim Duf­fi­eld, si­ger: »Port er en af de far­lig­ste per­so­ner, som jeg har mødt i de 28 år, hvor jeg va­e­ret ved po­li­ti­et.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.