Gam­mel re­gel skal red­de Ks man­da­ter

BT - - NYHEDER -

ORLOVSORDNING Som reg­ler­ne ser ud i dag, kan det ko­ste kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem­mer de­res man­dat, hvis de får en mi­ni­ster­post i en ny tre­klø­ver­re­ge­ring og over­la­der fol­ke­tings­po­sten til sup­ple­an­ter. Der­med kan de ik­ke ge­nind­tra­e­de på de­res post i Fol­ke­tin­get, hvis de si­den hen skul­le bli­ve va­el­tet, el­ler De Kon­ser­va­ti­ve tra­e­der ud af re­ge­rin­gen igen in­den et valg.

Der­for ar­bej­der De Kon­ser­va­ti­ve på en ord­ning, der gi­ver mu­lig­hed for, at mi­ni­stre kan ta­ge or­lov fra Fol­ke­tin­get, mens de er mi­ni­stre, og så ge­nind­tra­e­de i Fol­ke­tin­get, hvis de stop­per som mi­ni­stre igen. Or­lovs­ord­nin­gen blev el­lers med kon­ser­va­ti­ve stem­mer af­skaf­fet i 2005

»Det ar­bej­der vi for, og vi sy­nes og­så, det er så­dan, det skal va­e­re. Det vil­le va­e­re helt uan­sta­en­digt at ef­ter­la­de tre man­da­ter i fol­ke­tings­grup­pen. Vi er helt sik­re på, at vi fin­der en løs­ning,« sag­de par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen fre­dag til DR og TV2 på vej ind til re­ge­rings­for­hand­lin­ger på Ma­ri­en­borg. Åb­ne over for en ge­nind­fø­rel­se Tid­li­ge­re har mi­ni­stre haft mu­lig­hed for at ta­ge or­lov fra Fol­ke­tin­get og i ste­det ud­lå­ne man­da­tet til en sup­ple­ant. De Ra­di­ka­les grup­pe­na­est­for­mand So­fie Car­sten Ni­el­sen forta­el­ler til Po­li­ti­ken, at par­ti­et er helt åben over for en ge­nind­fø­rel­se af reg­len.

»Det har vi ik­ke no­gen pro­ble­mer med,« si­ger hun.

Og­så Al­ter­na­ti­vet, Li­be­ral Al­li­an­ce, En­heds­li­sten og SF er pa­ra­te til at kig­ge på, om man kan aen­dre reg­ler­ne.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen er da hel­ler ik­ke af­vi­sen­de.

»Jeg har ik­ke per­son­ligt no­get re­li­gi­øst for­hold til den ord­ning. Jeg kan se ar­gu­men­ter­ne bå­de for og imod, men lad os for­hol­de os lidt prag­ma­ti­ske til det,« si­ger Jakob El­le­mann-Jen­sen til Po­li­ti­ken.

Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er imod aen­drin­ger.

LØR­DAG 26. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.