K-pro­fil knu­ser Ver­munds drøm om Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER -

SUP­PLE­ANT De Kon­ser­va­ti­ve vil ik­ke ri­si­ke­re, at et af par­tiets fol­ke­tings­man­da­ter går til Per­nil­le Ver­mund fra Nye Borgerlige. Der­for op­ly­ser De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Met­te Abild­gaard, at hun ik­ke bli­ver mi­ni­ster, så­fremt Ven­stre, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve bli­ver eni­ge om en ny re­ge­ring. Da Per­nil­le Ver­mund er 1. sup­ple­ant for Met­te Abild­gaard, vil man­da­tet ry­ge i ha­en­der­ne på Nye Bor­ger­li­ges par­ti­stif­ter, hvis Met­te Abild­gaard får en mi­ni­ster­post. »Min sup­ple­ant har jo som be­kendt for­ladt Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og har stif­tet sit eget par­ti. Vi vil al­drig over­ho­ve­det ri­si­ke­re fra kon­ser­va­tiv si­de at fora­e­re et af vo­res seks va­er­di­ful­de man­da­ter til et an­det par­ti, og det vil­le med me­get stor sand­syn­lig­hed ske, hvis jeg skul­le va­e­re mi­ni­ster,« skri­ver Met­te Abild­gaard på Fa­ce­book.

Met­te Abild­gaard un­der­stre­ger, at be­slut­nin­gen ik­ke har no­get at gø­re med Per­nil­le Ver­mund. Kri­tik­ken går på valg­loven Abild­gaard skri­ver, at kri­tik­ken går på valg­loven og ik­ke Per­nil­le Ver­mund. Selv om det ik­ke bli­ver til en mi­ni­ster­post i den­ne om­gang for Met­te Abild­gaard, er hun op­ti­mi­stisk om sin egen po­li­ti­ske kar­ri­e­re.

»Og for po­k­ker, mand! Jeg er kun 28 år og har ba­re sid­det i Fol­ke­tin­get i halvan­det år. Jeg el­sker min hver­dag som po­li­tisk ord­fø­rer, og jeg har sta­dig me­get at la­e­re.

Men jeg er da su­per­stolt over over­ho­ve­det at bli­ve na­evnt som et po­ten­ti­elt mi­ni­ste­rem­ne, det må jeg in­drøm­me,« skri­ver hun.

er util­fred­se med pra­esi­dent Park Ge­un­hye, vi­ser en me­nings­må­ling, der blev of­fent­lig­gjort i går. Blot fi­re pro­cent af de ads­purg­te syd­kore­a­ne­re i Gal­lup Korea-må­lin­gen si­ger, at de er til­fred­se med de­res pra­esi­dent, som er un­der hårdt pres i for­bin­del­se med en kor­rup­tions­sag. En af hen­des bed­ste ven­ner er ind­blan­det i sa­gen. Støt­ten i po­pu­la­ri­tets­må­lin­gen er den la­ve­ste for en syd­kore­ansk pra­esi­dent, si­den Gal­lup Korea be­gynd­te at fo­re­ta­ge må­lin­gen til­ba­ge i 1988. Pra­esi­dent Park bli­ver be­skyldt for at la­de Choi Soon-sil, der er en af hen­des na­er­me­ste ven­ner, få po­li­tisk ind­fly­del­se. Blandt an­det skal ve­nin­den ha­ve haft ad­gang til for­tro­li­ge do­ku­men­ter.

LØR­DAG 26. NOVEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.