’Vi lø­ber fra vo­res an­svar’

BT - - DEBAT -

LØRDAGSINTERVIEWET

vi er et ven­ligt folk. Men det vil jeg ger­ne sa­et­te spørgs­måls­tegn ved. Jeg sy­nes sgu ik­ke, vi har va­e­ret ven­li­ge over for flygt­nin­ge – ge­ne­relt set. Var der et at­trak­tivt al­ter­na­tiv ta­et­te­re på, hvor de bor, og hvor de har let­te­re ved at ven­de hjem igen, tror jeg fak­tisk, de vil gø­re det. Men hvis vi an­dre ik­ke ser vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne. Hvad er det så, du ser?

Jeg ser en hu­ma­ni­ta­er ka­ta­stro­fe ud­vik­le sig i en ska­la, som vi slet ik­ke gør os be­greb om. Mo­sul er be­lej­ret ude­fra af iraki­ske sol­da­ter og be­sat in­den­fra af IS. Og i mid­ten af det står 800.000 men­ne­sker. IS er fuld­sta­en­dig li­geg­lad med, hvad der sker med de men­ne­sker. De går en for­fa­er­de­lig tid i mø­de. Nu kom­mer vin­te­r­en, fø­de­va­rer­ne vil slip­pe op, og de vil lig­ge og dø der­ne­de. Og hvad så? Så skal vi ba­re stå og kig­ge på det? Men hvor­dan vil en lejr i det na­er­om­rå­de hja­el­pe dem, de kan jo ik­ke kom­me ud?

Nej, li­ge pra­e­cis i spørgs­må­let om Mo­sul skal man ind i nog­le an­dre helt tan­ker. Fak­tum er, at jeg ik­ke har den sto­re til­tro til, at den iraki­ske ha­er kan lø­se det her selv. Jeg tror, det kra­e­ver ve­st­lig støt­te i et el­ler an­det om­fang. Man skal ha­ve hjul­pet dis­se men­ne­sker ud. Jeg har sva­ert ved at le­ve med, at 800.000 men­ne­sker får lov til at gå gen­nem det, jeg li­ge har stå­et at kig­get på. Man sky­der små to-åri­ge børn i fød­der­ne, og IS går be­vidst ef­ter kvin­der og børn med mor­te­ran­greb. Er det der­for, du bli­ver kri­tisk over for vo­res hånd­te­ring?

Jeg sy­nes, det er sva­ert at va­e­re vid­ne til. Der er to si­der i det her. Der er en si­de, hvor jeg mø­der man­ge dan­ske­re, som er en­ga­ge­re­de og har en me­get hu­ma­ni­stisk til­gang til det. Og så er der en an­den grup­pe, som slet ik­ke vil for­hol­de sig til det. De­bat­ten bli­ver vold­somt skin­ger, og jeg sy­nes ik­ke, folk vil for­hol­de sig til no­get så ba­nalt som en hu­ma­ni­stisk tan­ke­gang. Og når vi snak­ker om, at Dan­mark ik­ke kan tå­le me­re. Så er det jo no­get forvrøv­let slud­der. Hvor­for? Tys­kland og Sve­ri­ge har er­kendt, der er en gra­en­se?

For­di vi le­ver i et vel­fa­erds­sam­fund på epo. Det stør­ste pro­blem li­ge nu i Dan­mark er det her Bla­ck Fri­day. Alt­så, hvad er det for no­get? Jeg me­ner, at med den vel­stand, vi har op­byg­get i den ve­st­li­ge ver­den, kom­mer der fa’me og­så et an­svar. Og det sy­nes jeg ik­ke, vi er vok­sent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.