Brød og cir­kus til fol­ket

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

En uge med re­ge­rings­for­hand­lin­ger har holdt det po­li­ti­ske Dan­mark godt un­der­holdt med ret ind­hold­st­om­me, kor­te kom­men­ta­rer og en­de­lø­se spe­ku­la­tio­ner.

det, der fo­re­går?

Men hvad er

Stats­mi­ni­ste­ren har sat en flot sce­ne for os, der ser på. Sja­el­dent har vi som i den­ne uge set så man­ge bil­le­der af den smuk­ke byg­ning Ma­ri­en­borg på print og i tv. Det er helt be­vidst. Det kan na­e­sten ik­ke se me­re of­fi­ci­elt og sam­ti­dig hyg­ge­ligt ud, når det bli­ver for­mid­let af for­fros­ne jour­na­li­ster, som kun kan skue mis­un­de­ligt mod det var­me lys fra Ma­ri­en­borgs vin­du­er, hvor der utvivl­s­omt er ta­endt op i en kni­tren­de pejs. Det he­le kry­dres med en per­le­ra­ek­ke af ret li­ge­gyl­di­ge mel­lem­reg­nin­ger i form af kor­te og ri­me­ligt ind­holds­lø­se kom­men­ta­rer fra de in­vol­ve­re­de po­li­ti­ke­re. De lig­ner dren­ge, som har få­et no­get godt i ju­leso­k­ken, som de gla­e­der sig til at vi­se kam­me­ra­ter­ne. Men de bli­ver kon­stant af­brudt af vil­de (over) for­tolk­nin­ger og spe­ku­la­tio­ner om, hvad der fo­re­går, hvor det en­der, og hvad det be­ty­der, fra en sta­dig vok­sen­de hor­de af ana­ly­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer, som i post-Trump ti­den hå­nes for at sky­de ved si­den af el­ler over mål. Sce­nen er sat, og spil­ler­ne i nd­tag er de­res rol­ler, som skur­ke, hel­te og nyt­ti­ge idi­o­ter. Det kan fo­re­kom­me som et stort spild af tid. Er det spild af tid? med for­sla­get ’ord­klø­ver­re­ge­rin­gen’. Alt, hvad der skri­ves og si­ges, kom­mer igen­nem en sa­ti­re­kød­hak­ker. Min egen klum­me om ’frisk luft til det borgerlige Dan­mark’ blev straks mødt af kom­men­ta­rer om, at det var som at stik­ke ho­ve­d­et i en pla­sti­cpo­se at si­ge ’frisk luft’. Jo, dan­sker­ne hyg­ger sig med re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne. Hvad med po­li­ti­ker­ne?

De har bi­dra­get flit­tigt til un­der­hold­nin­gen. F.eks. twe­e­te­de Si­mon Emil Am­mitzbøll tre emo­jis tors­dag. Emo­jis er små bil­led-iko­ner, som ty­pisk be­skri­ver fø­lel­ser. I det kon­kre­te til­fa­el­de be­tød de blot, at for­hand­lin­ger­ne om tre­klø­ver­re­ge­rin­gen fort­sat­te kl. 11 på Ma­ri­en­borg. Og­så kon­ser­va­ti­ve Ras­mus Jar­lov var i det lu­ne hjør­ne. Med re­fe­ren­ce til Bla­ck Fri­dayud­sal­get twe­e­te­de han: »Hvis re­ge­rings­grund­la­get lan­ce­res fre­dag, er det bedst, hvis det er grønt og ik­ke sort. El­lers gi­ver man sa­ti­ri­ker­ne for let spil.« Og so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lag­de en hy­len­de mor­som lil­le film på net­tet, hvor bl.a. Astrid Krag var over­ra­sket over, at der hav­de va­e­ret fol­ke­tings­valg, mens hun li­ge hav­de ha­engt va­ske­tøj op. Det var en re­fe­ren­ce til, at Samu­el­sen me­ner, at han nu har va­el­tet Ven­stre­r­e­ge­rin­gen, som lo­vet. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.