’ ’

BT - - DEBAT -

Be­ma­erk, at der – som i al god sa­ti­re – er al­vor bag gri­net. Når Jar­lov la­ver sjov med grøn ver­sus sort fre­dag, så er det, for­di De Kon­ser­va­ti­ve øn­sker en me­re grøn pro­fil end V og LA

For po­li­ti­ske nør­der har ugen va­e­ret som den bed­ste ju­le­ka­len­der fyldt med la­e­kre cho­ko­la­der. Det er tom­me kal­o­ri­er, men af den slags, som sma­ger af me­re. I vir­ke­lig­he­den kan man som al­min­de­lig dan­sker godt mel­de sig ud – ind­til kon­klu­sio­nen fo­re­lig­ger. Man­ge har al­li­ge­vel fulgt med, for­di det trods alt er Dan­marks frem­tid, der er på spil. Set i det lys er mel­lem­reg­nin­ger­ne ik­ke helt li­ge­gyl­di­ge. Men det brin­ger da tan­ker­ne hen på det år­hund­re­der gam­le ud­tryk: Brød og cir­kus til fol­ket, som stam­mer fra en sa­ti­re om den ro­mer­ske eli­tes ud­de­ling af brød og af­hol­del­se af f.eks. gla­di­a­tor­kam­pe for at pa­ci­fi­ce­re fol­ket. Dan­sker­ne er hel­dig­vis ik­ke så nem­me at nar­re og har sva­ret igen med bi­den­de sa­ti­re. Hvil­ken sa­ti­re?

Først og frem­mest et hav af ma­ni­p­u­le­re­de bil­le­der af An­ders Samu­el­sens stål­sat­te øj­ne. Men og­så en­de­lø­se øge­nav­ne til en ny re­ge­ring. F.eks. kom En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer Per­nil­le Skip­per Er det use­ri­øst?

Døm selv! Men be­ma­erk, at der – som i al god sa­ti­re – er al­vor bag gri­net. Når Jar­lov la­ver sjov med grøn ver­sus sort fre­dag, så er det, for­di De Kon­ser­va­ti­ve øn­sker en me­re grøn pro­fil end V og LA. Når Skip­per ta­ler om ’ord­klø­ver­re­ge­rin­gen’, så er det en so­ber ana­ly­se af, hvor­dan sam­ar­bej­det me­get vel kan bli­ve i den. Og når so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne gør sig mor­som­me over det valg, som de ik­ke op­da­ge­de, så er det na­tur­lig­vis, for­di de ger­ne hav­de set et valg. Sa­ti­ren er og bli­ver en vig­tig ud­tryks­form for det po­li­ti­ske. Den go­de nyhed er, at om kort tid flyt­ter fo­re­stil­ling ud i det åb­ne, så bå­de fans og kri­ti­ke­re kan for­hol­de sig til ind­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.