Her er de an­dre i dag

BT - - KULTUR -

NEW ROMANTICS Span­dau Bal­let var ba­re ét ud af en hånd­fuld nav­ne, der do­mi­ne­re­de den en­gel­ske po­p­s­ce­ne i be­gyn­del­sen af 80er­ne. De brød til­fa­el­dig­vis igen­nem sam­ti­dig med Di­a­na-ae­ra­en i Eng­land og blev of­te kaldt et ro­man­tisk, bor­ger­ligt op­gør mod alt det stø­jen­de, lar­men­de og grim­me, der og­så ske­te på den en­gel­ske mu­siks­ce­ne. Visa­ge: Som al­le an­dre for­søg­te Visa­ge fle­re gan­ge et co­me­ba­ck. Grup­pen ek­si­ste­re­de i før­ste om­gang fra 1978 til ’85. Og igen fra 2004 til 2010, ef­ter ho­ved­man­den Ste­ve Stran­ge var kom­met ud af sit al­ko­hol- og stof­mis­brug. Han dø­de un­der en fe­rie i Egyp­ten i 2015, på et tids­punkt, hvor han var på vej med end­nu et al­bum. Stør­ste hit: ’Fa­de to Grey’, ’Visa­ge’. Boy Ge­or­ge: Brød igen­nem med et brag i Cul­tu­re Club. Si­den har hans liv va­e­ret en lang op- og ned­t­ur, der bl.a. in­vol­ve­rer dom­me for narko­be­sid­del­se og for kid­nap­ning af en norsk escort­fyr, med hvem han hav­de op­ta­get po­r­nos­ce­ner i en gi­gan­tisk ko­kain­rus. Boy Ge­or­ge har ja­evn­ligt ud­sendt ny mu­sik, mu­si­ca­len ’Ta­boo’ er ba­se­ret på Legh Bowe­rys (og Boy Ge­or­ges) liv. Han er en vel­esti­me­ret dj i dag. Stør­ste hit: ’Do You re­al­ly Want to Hurt Me’, ’ Kar­ma Cha­me­leon’ og ’The Church of the Poi­so­ned Mind’. Mid­ge Ure/Ul­tra­vox De fa­er­re­ste ved, at Mid­ge Ure har spil­let med i Thin Lizzy, til gen­ga­eld ken­der al­le me­ga­hit­tet ’Do They Know it’s Christ­mas’, som han skrev sam­men med Bob Gel­dof. Ure var en cen­tral fi­gur i det, der blev til New Romantics-bøl­gen, han var med i Rich Kids, ef­ter­føl­gen­de Visa­ge og der­ef­ter Ul­tra­vox. Se­ne­re har han ud­sendt en del mu­sik, op­t­rå­dt i man­ge sam­men­ha­en­ge, og delt sit liv mel­lem mu­sik­ken og di­ver­se vel­gø­ren­heds­ar­bej­de. Stør­ste hit: Ud­over ju­lesan­gen: ’Vien­na’, ’Dan­cing with Tears in My Ey­es’ og ’If I was’ (so­lo).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.