FDM: La­ve­re af­gif­ter er et skridt i den rig­ti­ge ret­ning

BT - - BILER -

NYE PRI­SER Af­ta­len om naeste års fi­nans­lov er godt nyt for bi­li­ster­ne. Som en del af af­ta­len er re­ge­rin­gen og dens for­ligs­par­ti­er nem­lig ble­vet eni­ge om at let­te re­gi­stre­rings­af­gif­ten for i alt 250 mil­li­o­ner kroner. Det sker ved at nedsa­et­te det så­kald­te ska­lak­na­ek, der ad­skil­ler den la­ve SE­NE­STE NYT og den hø­je af­gifts­sats på hen­holds­vis 105 og 150 pro­cent.

Det kna­ek lig­ger i dag på 82.800 kroner til 104.300 kroner, mens det fra 1. ja­nu­ar ha­e­ves fra den op­rin­de­li­ge ju­ste­ring på 84.600 kr. til 106.600 kr., skri­ver FDM i en pres­se­med­del­el­se.

»At der end­nu en gang er po­li­tisk fler­tal for at sa­en­ke re­gi­stre­rings­af­gif­ten, er godt nyt for bi­li­ster­ne. Det vil gi­ve dan­sker­ne end­nu bed­re mu­lig­hed for at kø­be en ny og bed­re bil, der i hø­je­re grad op­fyl­der de­res be­hov. Det vil vi godt ro­se po­li­ti­ker­ne for,« si­ger adm. di­rek­tør i FDM Tho­mas Møl­ler Thom­sen og til­fø­jer:

»Der er in­gen tvivl om, at af­ta­len om at sa­en­ke re­gi­stre­rings­af­gif­ten er godt nyt for bå­de dan­sker­nes mo­bi­li­tet og for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en og vil kom­me en bred be­folk­nings­grup­pe til go­de. Det er vig­tigt at hu­ske, at de dan­ske bil­af­gif­ter, og i sa­er­de­les­hed re­gi­stre­rings­af­gif­ten, har va­e­ret så hø­je, at det har gi­vet sto­re forvrid­nin­ger i øko­no­mi­en. Men selv­om der er grund til at gla­e­de sig over en la­ve­re re­gi­stre­rings­af­gift, kan vi godt va­e­re be­kym­re­de for, at nedsa­et­tel­sen ik­ke er så stor, at den vil slå igen­nem ek­sem­pel­vis på det sik­ker­heds­ud­styr, som man­ge fra­va­el­ger net­op på grund af den hø­je af­gift.«

Dan­sker­ne be­tal­te i 2015 i alt 47 mil­li­ar­der kroner i bil­af­gif­ter. Her­af kom de godt 18 mil­li­ar­der kroner ale­ne fra re­gi­stre­rings­af­gif­ten. Af­ta­len om at sa­en­ke re­gi­stre­rings­af­gif­ten vil kom­me en bred be­folk­nings­grup­pe til go­de

Tho­mas Møl­ler Thom­sen, FDM

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.