Lidt sjove­re

BT - - BILER -

CLIO GT-LI­NE Så kom den en­de­lig, den lil­le Re­nault Clio GT. Und­skyld, GT-Li­ne, for me­re po­tent er den alt­så hel­ler ik­ke. I den mest po­ten­te Re­nault, vi kan få her­hjem­me, er der 120 hk un­der mo­tor­hjel­men, og det er med til at gi­ve en sjov og vil­lig kør­sel i en bil, som og­så er gan­ske godt ud­sty­ret.

Man kan fak­tisk se for­skel­len på den­ne Clio ude­fra, for som den ene­ste ud­styr­sva­ri­ant har den spe­ci­el­le LED-lyg­ter, som gi­ver et rig­tig godt lys og kla­e­der bi­len godt. Den gi­ver den et me­re sport­s­ligt ud­se­en­de, og det pas­ser fint til mo­to­ren, som og­så er me­re frisk, end vi er vant til fra Clio.

Kraf­ten le­ve­res fra en 1,2 TCE mo­tor, som skal godt op i om­drej­nin­ger for at yde sit bed­ste, men som så og­så tra­ek­ker fint, når man først kom­mer op over de 2.000 o./ min. og op mod de 7.000, før man igen må skif­te gear.

Gør man det, kom­mer mo­to­ren for al­vor til sin ret, men min­dre kan og­så gø­re det, så man i det mind­ste kan la­de som om, man kø­rer øko­no­misk.

Bi­len står til at kø­re 18,9 km/l ved blan­det kør­sel, og der er fak­tisk en kø­recom­pu­ter, som ana­ly­se­rer din kør­sel ef­ter hver tur og der­med an­tyd­nings­vis op­for­drer til grøn kør­sel. Sa­ed­van­li­ge syg­dom­me Trods en ny mo­tor dø­jer Clio med si­ne sa­ed­van­li­ge bør­ne­syg­dom­me: En bag­klap, som man får be­skid­te fin­gre af at åb­ne med hånd­ta­get, be­gra­en­set plads til voks­ne på bags­a­e­det og et ud­syn bag­ud, som ik­ke kan kal­des for cyk­list­ven­ligt.

Til gen­ga­eld er mo­to­ren har­monisk med et let ni­veau ved mo­tor­vejs­ha­stig­hed, hvis man da ik­ke va­el­ger den ful­de ac­ce­le­ra­tion og en­der med at kø­re 130 km/t i tred­je gear. For det er er jo dét, som den aeg­te Clio GT er la­vet til.

Nu mang­ler vi ba­re, at de og­så kom­mer til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.