Mia Lyh­ne af­li­ver ju­le­man­den

BT - - TV/RADIO -

De fle­ste voks­ne men­ne­sker kan skri­ve un­der på, at der er no­get magisk ved ju­le­ti­den, set gen­nem et barns øj­ne.

Så­dan har det og­så ind­til for ny­lig va­e­ret hjem­me hos sku­e­spil­le­ren Mia Lyh­ne. Hun er mor til tvil­lin­ger­ne As­ta og An­drea på seks år, der i år har få­et at vi­de, at ju­le­man­den slet ik­ke ek­si­ste­rer.

»Jeg har en sok til mi­ne børn, hvor de får en ga­ve hver dag. De har al­tid tro­et, det var ju­le­man­den, der kom med ga­ver­ne, men i år har jeg for­talt, at det er det alt­så ik­ke,« forta­el­ler ’Klovn’-sku­e­spil­le­ren.

Tvil­lin­ger­ne blev iføl­ge de­res mor ret skuf­fe­de, men det ta­ger hun ik­ke så tungt.

»Må­ske skul­le jeg ik­ke ha­ve sagt det, men jeg har hørt fle­re ste­der, at man bli­ver nødt til at forta­el­le det til si­ne børn på et tids­punkt,« si­ger hun.

»Jeg ved ik­ke, hvad der er det rig­ti­ge, men nu gjor­de jeg det.«

Pi­ger­ne ved der­for nu, at det er de­res mor og ik­ke ju­le­man­den, der kom­mer på be­søg om nat­ten med ga­ver til ju­leso­k­ker­ne.

Ga­ver­ne be­står blandt an­det af bog­sta­ver, som pi­ger­ne får til at kun­ne dan­ne ord og lø­se op­ga­ver med, si­ger sku­e­spil­le­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.