Sen­der sig selv uden for dø­ren

DHF-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen har er­kla­e­ret sig selv in­ha­bil i jag­ten på at fin­de Ul­rik Wil­be­ks af­lø­ser som sport­s­chef

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mor­ten Stig Chri­sten­sen er den øver­ste chef i Dansk Hånd­bold For­bund, men ge­ne­ral­se­kre­ta­e­ren har sat sig selv fra be­stil­lin­gen, når det ga­el­der ar­bej­det med at fin­de hånd­bold­for­bun­dets nye sport­s­chef. Han vur­de­rer gan­ske en­kelt, at han er in­ha­bil i for­hold til at fin­de den ret­te kan­di­dat til at be­stri­de job­bet, som Ul­rik Wil­bek for­lod på dra­ma­tisk vis ef­ter som­me­rens OL i Rio.

Der­for har di­rek­tør Hen­rik M. Ja­cob­sen og Jan Kamp­mann, be­sty­rel­ses­med­lem i Dansk Hånd­bold­for­bund For­bund (DHF) og for­mand i Jydsk Hånd­bold For­bund, over­ta­get den op­ga­ve.

Mor­ten Stig Chri­sten­sen for­kla­rer, at han har haft for ta­et­te re­la­tio­ner med en­kel­te kan­di­da­ter, og det har han nu ta­get kon­se­kven­sen af. Han be­gynd­te al­le­re­de at ta­le med in­ter­es­se­re­de kan­di­da­ter i be­gyn­del­sen af året, da Wil­bek an­non­ce­re­de, at han vil­le stop­pe i DHF, hvis han blev borg­me­ster i Vi­borg, og det må ik­ke be­ty­de, at no­gen står bed­re stil­let end an­dre. Ob­jek­ti­vi­tet »Jeg tra­e­der i bag­grun­den her for at sik­re, at al­le er stil­let li­ge i kam­pen om job­bet. Jeg har lø­ben­de haft di­a­log med nog­le per­so­ner, der nu er ble­vet kan­di­da­ter, og for­talt dem om, hvor­dan DHF er skru­et sam­men som or­ga­ni­sa­tion, og nu er pro­ces­sen jo frem­skyn­det lidt, for­di Ul­rik (Wil­bek, red.) stop­pe­de før plan­lagt, og der­for er jeg nok lidt for ta­et på nog­le li­ge nu. Så for at sik­re at der kom­mer ob­jek­ti­ve øj­ne på det, la­der jeg de to an­dre, som er me­get kom­pe­ten­te, om at hånd­te­re pro­ces­sen,« si­ger Mor­ten Stig Chri­sten­sen og til­fø­jer:

»Det her hand­ler kun om, at vi skal ha­ve den bed­ste kan­di­dat til job­bet, og der er in­gen dra­ma­tik i det.«

Sport­s­che­fen kom­mer til at re­fe­re­re til dig, så vil det ik­ke va­e­re ma­er­ke­ligt, hvis du ik­ke selv har talt med ham og sagt god for an­sa­et­tel­sen, in­den han bli­ver til­budt job­bet? »Jo. Det kom­mer hel­ler ik­ke til at ske. Jeg har va­e­ret med til at ud­ar­bej­de job­be­skri­vel­sen, og jeg kun­ne da og­så fo­re­stil­le mig, at jeg igen til en an­den sam­ta­ler­un­de kom­mer ind i bil­le­det. Men li­ge nu er der slet ik­ke holdt sam­ta­ler med no­gen end­nu, så der lig­ger sta­dig et styk­ke ar­bej­de, før vi even­tu­elt kom­mer der­til. Og det hol­der jeg mig va­ek fra.« Hå­ber på af­gø­rel­se in­den nytår Mor­ten Stig Chri­sten­sen af­slø­rer sam­ti­dig, at DHF hå­ber på, at man har fun­det en ny sport­s­chef in­den års­skif­tet. Men han er ik­ke me­get for at af­slø­re, hvil­ke kan­di­da­ter, der er i kik­ker­ten – og alt­så hol­der ham ude af pro­ces­sen.

»Selv­føl­ge­lig er det al­tid en for­del at ken­de no­get til hånd­boldspor­ten. Men jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at

’’ Jeg tra­e­der i bag­grun­den her for at sik­re, at al­le er stil­let li­ge i kam­pen om job­bet Mor­ten Stig Chri­sten­sen

der kun­ne kom­me en pis­se dyg­tig idra­ets­le­der ind ude­fra. Det kan og­så va­e­re godt at hen­te in­spira­tion ude­fra, og der fin­des folk med er­fa­ring fra an­dre sports­gre­ne med stort kend­skab til at få men­ne­sker og hold til at top-per­for­me. Så det er ik­ke alt­af­gø­ren­de, at man er hånd­bold­nørd og ken­der alt til lands­hol­dets tak­tik,« si­ger DHFs ge­ne­ral­se­kre­ta­er. Land­stra­e­ner ta­et på Før sport­s­che­fen er på plads, ga­el­der det dog den nye her­re­land­stra­e­ner. Bå­de BT og TV2 har er­fa­ret, at Ni­ko­laj Ja­cob­sen bli­ver ny land­stra­e­ner, men det har Mor­ten Stig Chri­sten­sen ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til.

Han vil kun si­ge, at DHF for­ven­ter, at man har få­et en un­der­skrift i hus in­den ud­gan­gen af naeste uge.

FO­TO: NILS MEILVANG

DHF-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Mor­ten Stig Chri­sten­sen.

Sø­ren Paa­ske | spa@spor­ten.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.