Di­rek­tør-trus­ler gav stor­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BEDST UN­DER PRES

Og så slog Glen Rid­ders­holms spil­le­re til. Med tre mål på fem mi­nut­ter li­ge før pau­sen flå­e­de AGF lo­kal­ri­va­ler­ne fra Hor­sens fuld­sta­en­digt fra hin­an­den ef­ter en ind­til da me­get li­ge kamp.

To flot­te langskud og et skud, som må­l­man­den ik­ke kun­ne hol­de. Først island­ske Björn Da­ni­el Sver­ris­son, så Mor­ten ’Dun­can’ og til sidst Musta­fa Ami­ni, og og så var kam­pen re­elt af­gjort in­den pau­sen.

I de sid­ste 45 mi­nut­ter øge­de AGF til 5-1 tak­ket va­e­re yder­li­ge­re to ’Dun­can’-mål, og der­med var yd­my­gel­sen fuld­byr­det.

Så mon ik­ke Jakob Ni­el­sen la­der fy­re­sed­ler­ne bli­ve i skuf­fen et styk­ke tid frem­over - med­min­dre AGFs di­rek­tør net­op me­ner, at det de gi­ver den nød­ven­di­ge til et hold, som ef­ter hans me­ning ind­til i af­tes ik­ke hav­de va­e­ret til­stra­ek­ke­ligt sult­ne i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.