De små mar­gi­na­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

skyl­des først og frem­mest mang­len­de mar­gi­na­ler.

»For nog­le uger si­den hav­de vi nog­le kam­pe, hvor vi ik­ke helt ram­te LØR­DAG 26. NOVEM­BER 2016 det, men hvis du ta­ger vo­res tre sid­ste kam­pe i Su­per­liga­en, sy­nes jeg så­dan set, at vi har va­e­ret på vej til­ba­ge på spo­ret. Mod Nord­s­ja­el­land ta­ber vi 4-3 i fi­re mi­nut­ters over­tid, hvor det er de små ken­del­ser, der ik­ke li­ge går vo­res vej, Mod nog­le af de bed­ste hold i Dan­mark, Brønd­by og Ran­ders, har vi spil­let me­get li­ge op, men ge­ne­relt ik­ke va­e­ret dyg­ti­ge nok til at tip­pe de små ting over til vo­res for­del,« si­ger Jo­hn­ny Møl­by. »Ja, det fø­ler jeg helt klart, jeg har.« »Det er klart, at man får nog­le ek­stra chan­cer med den nye struk­tur, men der er sta­dig man­ge kam­pe til­ba­ge at spil­le, og hvis vi får en god ople­vel­se i dag mod Søn­derjy­ske, så ved man og­så godt, hvor hur­tigt tin­ge­ne aen­drer sig i den her ver­den. Så det er alt for tid­ligt at snak­ke om, hvor man en­der hen­ne, sy­nes jeg.« En tand skar­pe­re »Ja, det er det selv­føl­ge­lig li­ge nu, når det dril­ler.«

»At vi de­fen­sivt bli­ver en tand skar­pe­re, og at vi selv­føl­ge­lig og­så bli­ver me­re kold­blo­di­ge for­an mod­stan­de­rens mål. Jeg sy­nes, vi har haft mu­lig­he­der­ne for at brin­ge os selv i nog­le gun­sti­ge po­si­tio­ner, og det har vi ik­ke for­må­et, men spil­le­ma­es­sigt me­ner jeg, at vi i de sid­ste kam­pe har haft nog­le ele­men­ter, som er va­erd at ta­ge med,« si­ger Jo­hn­ny Møl­by.

Vi­borg 2-1 ude over Brønd­by, men si­den har klub­ben kun få­et ét po­int i ni kam­pe. AaB-Vi­borg 1-0 Vi­borg-Lyng­by 0-1 Vi­borg-FC Kø­ben­havn 0-0 Søn­derjy­skE-Vi­borg 1-0 Vi­borg-Sil­ke­borg 1-3 FC Nord­s­ja­el­land-Vi­borg 4-3 HB Kø­ge-Vi­borg (Po­kal) 2-1 Vi­borg-Brønd­by IF 1-2 Ran­ders FC-Vi­borg 2-1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.