Le­dig­gang er ro­den til alt ondt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHELSEA ER ØJEBLIKKETS bed­ste hold i Pre­mi­er Le­ague. Seks sej­re i tra­ek med en sam­let målsco­re på 17-0 ta­ler for sig selv. An­to­nio Con­te har i den grad fun­det den ret­te for­mel og har i de fem af kam­pe­ne stil­let med pra­e­cis det sam­me mand­skab.

Så langt, så godt. For li­ge net­op dis­se 11 spil­le­re. Men hvad med al­le de an­dre?

Her er Chel­seas helt sto­re og me­get uvan­te pro­blem, at klub­ben for før­ste gang i 20 sa­e­so­ner ik­ke del­ta­ger i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold og til­med al­le­re­de er rø­get ud af Liga Cup’en. Det vil alt­så si­ge, at der ik­ke er no­gen kam­pe til spil­ler­ne i ud­kan­ten af hol­det. Sta­er­ke spil­le­re. In­ter­na­tio­na­le spil­le­re. Ar­bejds­lø­se spil­le­re. Spil­le­re som Bra­nislav Iva­novic, Jo­hn Ter­ry, Jo­hn Obi Mi­kel, Cesc Fà­bre­gas, Wil­li­an, Oscar og Mi­chy Bats­hu­ayi. Si­den 1. ok­to­ber har dis­se syv spil­le­re få­et sam­men­lagt 500 mi­nut­ters spil­le­tid på første­hol­det. Det er i gen­nem­snit 72 mi­nut­ter til hver. Det er ik­ke me­get.

Pro­ble­met med den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion i Chelsea er, at trup­pen er sat sam­men i for­hold til langt fle­re kam­pe, end man spil­ler i øje­blik­ket. Det er ik­ke me­nin­gen, at Chelsea kun skal spil­le en kamp om ugen. Der­for er der li­ge nu en per­le­ra­ek­ke af pro­fi­ler, der na­er­mest in­gen spil­le­tid får. I EN NOR­MAL ef­ter­års­sa­e­son vil­le Chelsea ha­ve haft mini­mum seks eu­ro­pa­ei­ske kam­pe, hvor An­to­nio Con­te kun­ne gi­ve spil­le­tid til de folk, der ik­ke li­ge var en del af ide­al­hol­det. Li­ge­som han gjor­de i de tre Liga Cup-kam­pe, det blev til, in­den Chelsea røg ud. Li­ge nu er det ba­re over­ho­ve­det ik­ke re­le­vant at ro­te­re på det hold, der fun­ge­rer så su­ve­ra­ent. In­gen af stam­spil­ler­ne bli­ver slid­te af det over­kom­me­li­ge kamp­pro­gram, og hvor­for dog skif­te ud, når man vin­der hver gang?

Man si­ger jo, at le­dig­gang er ro­den til alt ondt, og en­hver kan få øje på to mu­li­ge kon­se­kven­ser for de spil­le­re, der i øje­blik­ket må nø­jes med at spil­le et kvar­ter en­gang imel­lem. De kom­mer ud af form. Og de bli­ver util­fred­se. LAD OS TA­GE den fy­si­ske si­de af sa­gen først. Man kan tra­e­ne sig til me­get, men den sid­ste skarp­hed, den får en fod­bold­spil­ler kun et sted. På ba­nen. I kamp­si­tu­a­tio­ner­ne. I kam­pe på hø­je­ste ni­veau. I øje­blik­ket er der ba­re in­gen kam­pe at spil­le for Chel­seas mar­gi­nal­spil­le­re – bort­set fra en lej­lig­heds­vis op­tra­e­den for re­ser­ve­hol­det. Det er i før­ste om­gang skidt for de på­ga­el­den­de. Men på la­en­ge­re sigt kan det og­så bli­ve et pro­blem for Chelsea. Med min­dre de 11 star­te­re kan und­gå ska­der og ka­ran­ta­e­ner i re­sten af kam­pe­ne. Og det kan de jo ik­ke.

Som det ser ud nu, vil de spil­le­re, der på et tids­punkt skal ind og er­stat­te spil­ler­ne på det ak­tu­el­le ide­al­hold, va­e­re uden or­dent­lig kamp­tra­e­ning i la­en­ge­re tid, når de skal tra­e­de til. En so­le­klar ulem­pe. Pro­ble­met bi­der oven i kø­bet sig selv i ha­len på lands­holds-ni­veau, for her bli­ver fle­re af de na­evn­te spil­le­re slet ik­ke ud­ta­get i øje­blik­ket. Fà­bre­gas spil­ler ik­ke for Spa­ni­en, Bats­hu­ayi spil­ler ik­ke for Bel­gi­en, og hver­ken Wil­li­an el­ler Oscar spil­ler for Bra­si­li­en. For­di de er re­ser­ver i Chelsea. DER­NA­EST ER DER det men­tale aspekt. Fod­bold­spil­le­re, der ik­ke spil­ler, bli­ver util­fred­se. En­ten som i ke­de af det el­ler som i su­re og ga­le. ’Tough luck’, ple­jer man at si­ge om den slags i Eng­land, men så en­kelt er det ba­re ik­ke. For det er sin sag for en ma­na­ger at hånd­te­re en trup, hvor der er for man­ge af spil­ler­ne, der ik­ke fø­ler, de er en del af suc­ce­sen. Tror I for ek­sem­pel, at Jo­hn Ter­ry og Bra­nislav Iva­novic er be­gej­stre­de for den ak­tu­el­le ud­vik­ling? An­fø­re­ren og vi­ce-an­fø­re­ren? Selv­føl­ge­lig ik­ke. Hvis tin­ge­ne ik­ke aen­drer sig i lø­bet af de­cem­ber, må man og­så for­ven­te, at fle­re af spil­ler­nes agen­ter be­gyn­der at rø­re på sig i for­hold til et klubs­kif­te i ja­nu­ar. Det kan klub­ben selv­føl­ge­lig ba­re af­vi­se, men igen: Så nemt er det ik­ke. Der fo­re­går he­le ti­den et me­re el­ler min­dre gen­nem­sku­e­ligt spil – bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt – med spil­ler­ne, agen­ter­ne og me­di­er­ne som ak­tø­rer. Og i Chel­seas til­fa­el­de den magt­ful­de ejer, Ro­man Abram­ovich.

Her be­hø­ver man blot at hen­vi­se til Pe­tr Ce­chs klubs­kif­te til Ar­se­nal, et skif­te til en af de va­er­ste kon­kur­ren­ter for en be­ske­den trans­fer, an­gi­ve­ligt for­di Abram­ovich men­te, at klub­ben skyld­te Pe­tr Cech at gi­ve ham lov til at rej­se, når han ik­ke la­en­ge­re var første­valg.

Jeg er helt med på, at vi be­fin­der os i af­de­lin­gen for luksuspro­ble­mer. Man­ge klub­ber vil­le øn­ske, at de var i Chel­seas si­tu­a­tion. Men ik­ke Man­che­ster Ci­ty, Ar­se­nal og Tot­ten­ham. De har godt nok et me­re stres­sen­de pro­gram, men til gen­ga­eld er der kam­pe til al­le. Hvil­ket der ik­ke er i Chelsea i øje­blik­ket. Her er der kun kam­pe til de 11 bed­ste. LI­GE NU SER Chelsea ud til at skul­le spil­le lidt fle­re end 40 kam­pe i sa­e­so­nen 2016/17, af­ha­en­gig af hvor godt det går i FA Cup’en. Og det er mar­kant fa­er­re end nor­malt. I sid­ste sa­e­son spil­le­de Chelsea 53 kam­pe.

Fak­tisk er li­ge net­op Chelsea in­de­ha­ver af re­kor­den for flest spil­le­de kam­pe i en sa­e­son, sat i 2012/13. Her spil­le­de Chelsea he­le 69 kam­pe, for­delt på ot­te for­skel­li­ge of­fi­ci­el­le tur­ne­rin­ger. 38 i Pre­mi­er Le­ague, seks i Cham­pions Le­ague, ni i Eu­ro­pa Le­ague, syv i FA Cup’en, fem i Liga Cup’en, to ved VM for klubhold, en Com­mu­ni­ty Shield og en eu­ro­pa­ei­sk Su­per Cup.

I den sa­e­son hav­de spil­ler­ne hver­ken tid til at kom­me ud af form el­ler til at bli­ve util­fred­se.

LØR­DAG 26. NOVEM­BER 2016

13.00 Wat­ford – Sto­ke 15.15 Ar­se­nal – Bour­ne­mouth 17.30 Man­che­ster U – West Ham 17.30 Sout­hamp­ton – Ever­ton

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.