Kun­sten at si­ge far­vel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER DEJ­LIGT at se, hvor­dan Ke­vin Magnus­sen og fol­ke­ne om­kring ham var­mer op til at ta­ge en pa­en af­sked med Re­nault-tea­met. Dan­ske­rens sid­ste løb for det fran­ske team fin­der sted i den­ne we­e­kend på Yas Ma­ri­na-ba­nen i Abu Dha­bi – pra­e­cis sam­me sted, hvor McLa­ren-boss Ron Den­nis for 12 må­ne­der si­den valg­te at svi­ne Ke­vin Magnus­sen til over for en lil­le hånd­fuld F1-jour­na­li­ster. I en fuld­sta­en­dig unød­ven­digt tira­de af hal­ve sand­he­der og he­le us­and­he­der fik han gjort Magnus­sen/McLa­ren-skils­mis­sen til en snu­sket af­fa­e­re.

Den­nis’ ud­fald mod Magnus­sen kom få uger ef­ter, han hav­de med­delt dan­ske­ren, at han ik­ke vil­le få sin kon­trakt for­ny­et. Magnus­sen modt­og be­ske­den i en email – fra Den­nis’ se­kre­ta­er! - på sin fød­sels­dag, men bed mo­dent skuf­fel­sen i sig og kom med en mas­se pa­en PR-snak om sin tid i McLa­ren-tea­met. Hvor­for Den­nis få uger se­ne­re skul­le rip­pe op i skils­mis­sen med si­ne ud­fald i Abu Dha­bi, har in­gen vist no­gen­sin­de for­stå­et. Men det er va­erd at be­ma­er­ke, at besty­rel­sen for ny­lig har sendt ham hjem fra det team, han selv har op­byg­get.

Den­nis’ op­før­sel un­der­stre­ger, at der er man­ge må­der at skil­les på i For­mel 1. KE­VIN MAGNUS­SEN HAR i sin kor­te For­mel 1-kar­ri­e­re va­e­ret uhel­dig at ram­le ind i hold, der ik­ke be­hand­le­de ham an­sta­en­digt. Og hold med le­del­ses­pro­ble­mer.

Hos McLa­ren blev han i 2014 først lo­vet, at han vil­le fort­sa­et­te i tea­met i 2015 – for så midt i de­cem­ber at bli­ve smidt ud på re­ser­ve­ba­en­ken. Hos Re­nault skul­le han i år helt ind i novem­ber, in­den han blev til­budt en halv­hjer­tet, etårig kon­trakt­for­la­en­gel­se.

Hos McLa­ren blev han of­fer for en magt­kamp i besty­rel­sen, og hos Re­nault var der alt for la­en­ge usik­ker­hed om, hvem der egent­lig be­stem­te. DET VAR SOM sagt ik­ke no­gen køn af­sked, Ke­vin Magnus­sen fik med McLa­ren. Af­slut­nin­gen af Re­nault­sam­ar­bej­det er hel­ler ik­ke no­get, der sik­rer det fran­ske team pri­ser for god me­d­ar­bej­der­ple­je. Da Magnus­sen gav tea­met en 14 da­ges for­la­en­gel­se af sin op­tion, brug­te de den på at kø­be Ni­co Hül­ken­berg fri af For­ce In­dia.

Der iro­ni­ske er, at McLa­ren-chef Ron Den­nis fak­tisk har vun­det pri­ser for sin le­del­ses­stil – og at Cy­ril Abi­te­boul i ef­ter­som­me­ren ud­tal­te, at Re­nault søg­te ef­ter en kø­rer med ’ka­ris­ma­ti­ske le­de­r­e­gen­ska­ber’.

Den ene­ste, der har vist le­de­rev­ner hos Re­nault i det her ro­de­de ef­ter­år, er Ke­vin Magnus­sen, for han tog mo­digt og pro­fes­sio­nelt sin For­mel 1-ska­eb­ne i egen hånd. OG TRODS DEN dår­li­ge be­hand­ling har Ke­vin Magnus­sen nu brugt de se­ne­ste da­ge på at var­me op til en kon­struk­tiv af­sked med Re­nault. At han ef­ter den dår­li­ge be­hand­ling sta­dig for­mår at ta­le po­si­tivt om Re­nault og tak­ker tea­met for en la­e­re­rig sa­e­son, vid­ner om men­ne­ske­ligt over­skud, stor mo­den­hed – og den snuhed, der og­så skal til i For­mel 1. For som han sag­de til mig i Bra­si­li­en:

»For­mel 1 er en lil­le ver­den, og man ved al­drig, om vo­res ve­je kryd­ses igen.«

Det er en flot til­gang til en grim be­hand­ling.

Og det er den må­de, man op­byg­ger en lang­va­rig F1-kar­ri­e­re på. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.