En­som EM-fløj er glad for land­stra­e­ner­til­lid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN ENE­STE ENE FC Midtjyl­lands høj­re­fløj Tri­ne Øster­gaard kan gi­vet­vis se frem til at spur­te af­sted i man­ge kon­tra­er ved EM i kvin­de­hånd­bold. Den hur­ti­ge FCM-spil­ler er den ene­ste høj­re­fløj i land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sens trup, og det gla­e­der Tri­ne Øster­gaard, som ved VM i 2015 del­te spil­le­tid med An­ne Met­te Pe­der­sen.

»Jeg har det selv­føl­ge­lig godt med, at det er mig, der er høj­re fløj. Først og frem­mest er det et ka­em­pe skul­der­klap, og så me­get til­lid fra tra­e­ne­ren er al­tid rart at ha­ve med,« ly­der det fra Øster­gaard.

»Jeg er ba­re stolt og glad over, at de (land­stra­e­ner­ne, red.) fø­ler, at jeg kan ud­fyl­de den rol­le på hol­det, og at jeg har den plads for mig selv.«

Men er det et ud­slag af stor til­lid til og tro på Øster­gaard fra land­stra­e­ne­ren, el­ler mang­ler al­ter­na­ti­ver­ne? Klavs Bruun Jør­gen­sen er ik­ke i tvivl. »For det før­ste, er der in­gen tvivl om, og det har jeg og­så sagt til Tri­ne, at jeg har ek­stremt stor til­lid til hen­de, og det sy­nes jeg, hun har gjort sig fortjent til gen­nem sin sa­e­son i Midtjyl­land,« for­kla­rer han. Hvis det dan­ske for­svar kom­mer til at stå godt, skal Tri­ne Øster­gaard lø­be en mas­se kon­tra­er. Med ud­sig­ten til ta­et på fuld spil­le­tid i al­le kam­pe, kan man stil­le spørgs­måls­tegn ved, om det vil sli­de for me­get på hen­de. Den be­kym­ring har Klavs Bruun Jør­gen­sen dog ik­ke. »Rent fy­sisk er hun rig­tig godt kø­ren­de, så på den led er jeg ik­ke så nervøs,« si­ger han. Tri­ne Øster­gaard tror og­så, at hun kan løf­te op­ga­ven fy­sisk. »Jeg er vant til at spil­le 60 mi­nut­ter hjem­me i klub­ben, så det er ik­ke no­get nyt for mig,« si­ger hun og forta­el­ler, at trup­pens høj­re ba­ck­er kan af­la­ste hen­de lidt i kam­pe­ne. Skul­le Øster­gaard bli­ve ska­det, er der mu­lig­hed for at skif­te ud i trup­pen un­der EM. I dag spil­ler hun og det øv­ri­ge lands­hold mod Rusland i Mø­bel­rin­gen Cup i Nor­ge. TV2 kl. 16.00: Rusland-Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.