Klar, pa­rat, de­cem­ber­start

BT - - INHOLD -

I mor­gen er før­ste søn­dag i ad­vent. Kol­lek­tivt mel­der vi os klar til start på årets vil­de­ste eta­pe – de­cem­ber må­ned. Slut­spur­ten sa­et­tes ind, når ste­gen skub­bes i ov­nen og kug­ler­ne ha­en­ges på tra­e­et den 24. Men in­den vi når så langt, er der di­ver­se bjerg-stig­nin­ger, der skal for­ce­res. Ju­le­ga­ver skal kø­bes, ka­ger ba­ges, hu­se og tra­e­er py­n­tes, ar­ran­ge­men­ter af­hol­des og helt al­min­de­ligt ar­bej­de le­ve­res på den hal­ve tid. Ik­ke for at kla­ge – jeg el­sker jul. Men jeg for­står ik­ke, hvor­for alt godt skal kom­pri­me­res i én må­ned. Hvor­for er det i de­cem­ber, at vi skal drik­ke for me­get snaps med kol­le­ga­er­ne? Hvor­for er det i de­cem­ber, at sko­len skal in­vi­te­re til kon­cert – i ar­bejds­ti­den? Hvor­for er det i de­cem­ber, at de ven­ner, som man i øv­rigt ser alt for lidt, skal in­vi­te­re til ju­le­klip og -fest? Alt sam­men er op­le­vel­ser, jeg ik­ke vil gå glip af, men hvor­for tror vi, at de bli­ver me­re hyg­ge­li­ge af at bli­ve mast ind som uka­te­go­ri­ser­ba­re stig­nin­ger i en i for­vej­en ta­et­pak­ket ka­len­der? Jeg stem­mer for, at ja­nu­ar – som al­tid er helt ut­ro­lig lang – ta­ges i brug til di­ver­se ju­lear­ran­ge­men­ter. Ind­til for­sla­get slår igen­nem, får du i den­ne uge en ef­fek­ti­vi­tets-eks­perts og en skils­mis­seco­a­chs bed­ste råd om, hvor­dan du kan få en me­re ustres­set de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.