KLAR TIL JUL

Ga­ver, py­nt, bag­va­erk og mad. Med syv enk­le trin kan du bli­ve me­re ef­fek­tiv og nå det he­le i de­cem­ber

BT - - INHOLD - Li­ne Fel­holt | btwe­e­kend@bt.dk

Syv trin til en ustres­set de­cem­ber

Man­ge af os for­bin­der ju­len med stress og jag. Sid­ste år vi­ste en Me­ga­fon­må­ling, at hver 10. dan­sker fø­ler sig stres­set i de­cem­ber. Må­ske er det år­sa­gen til, at an­dre un­der­sø­gel­ser kan forta­el­le, at hver 10. af os slet ik­ke bry­der sig om ju­len.

No­get ty­der på, at der er me­get ju­leg­la­e­de at hen­te i at bli­ve bed­re til at ‘kla­re’ ju­lens gø­re­mål. Der­for har BT bedt forfatter og un­der­vi­ser Dort­he Rind­bo, der har spe­ci­a­le i per­son­lig ef­fek­ti­vi­tet, om hja­elp.

Før vi går i gang, er hun dog nødt til at gø­re op med en il­lu­sion.

»Du kan ik­ke nå det he­le på den hal­ve tid.«

Hun un­der­vi­ser dan­sker­ne i at bli­ve me­re ef­fek­ti­ve i hver­da­gen og på ar­bej­det.

»Pro­ble­met er ik­ke, hvor­dan vi skal nå det he­le i hver­da­gen el­ler i ju­le­må­ne­den. Pro­ble­met er om­vendt. Vi vil for me­get på én gang,« me­ner ef­fek­ti­vi­tet­s­eks­per­ten.

Det vig­tig­ste råd, når du vil nå det he­le, er der­for at ska­e­re ned. På ak­ti­vi­te­ter, plig­ter og til­bud i ju­le­må­ne­den. Desva­er­re er det net­op dét, der er sva­ert for man­ge. For det kra­e­ver et over­blik, en ev­ne til at pri­o­ri­te­re, si­ge nej og ud­de­le­ge­re. Dét skal man­ge af os la­e­re.

»At si­ge nej tak er no­get af det sva­e­re­ste for os men­ne­sker. Jeg op­le­ver så man­ge, der fø­ler stort ube­hag ved at tak­ke nej. De kan ik­ke li­de kon­flik­ten. Jeg la­e­rer dem at sa­et­te sun­de gra­en­ser. Det er det, vi og­så skal kun­ne i de­cem­ber, hvis vi skal nå ’det he­le’,« si­ger Dort­he Rind­bo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.