Jul i skils­mis­seland

Skal du hol­de jul med el­ler uden børn? For fra­skil­te er de­cem­ber of­te en ud­for­dring. Men med nye tra­di­tio­ner kan ju­len sag­tens bli­ve god

BT - - TEMA -

plan­lagt ju­len, så jeg har mest mu­lig gla­e­de af den og over­skud bag­ef­ter? Hvad kan jeg gø­re, for at mi­ne børn får den bed­ste jul uden stress og jag?

Di­ne eg­ne be­hov må ik­ke blo­ke­re for, at bør­ne­ne får en god jul, men ra­ek­ke­føl­gen af spørgs­må­le­ne er vig­tig for at sik­re, at du har dig selv med i di­ne valg og und­går at hav­ne i of­fer­rol­len og bru­ger und­skyld­nin­gen ’for bør­ne­nes skyld’.

Ju­len er, hvad du gør den til. Ind­drag he­le ju­le­må­ne­den i din plan­la­eg­ning. Va­elg to el­ler tre ting, som du ger­ne vil pri­o­ri­te­re ale­ne, og tilsva­ren­de hvad du ger­ne vil pri­o­ri­te­re at gø­re sam­men med di­ne børn, og sa­et al­le sejl til for, at de ting, du va­el­ger, bli­ver fyldt med hyg­ge, gla­e­de og var­me.

Kla­re valg

Di­ne på­rø­ren­de, din eks, din nye ka­e­re­ste, bør­ne­nes sko­le, fri­tidsak­ti­vi­te­ter m.v. har helt sik­kert et hav af til­bud og ar­ran­ge­men­ter du el­ler di­ne børn kan del­ta­ge i. I ste­det for at hav­ne i ham­ster­hju­let og si­ge ja til det he­le, så va­er klar i di­ne ud­mel­din­ger og sig nej tak til ting, der ik­ke har­mone­rer med di­ne valg og øn­sker om­kring ju­len.

Har nog­le brug for en for­kla­ring, når du si­ger nej tak, så sig klart og ty­de­ligt, at du på grund af min­dre tid med bør­ne­ne er nødt til at pri­o­ri­te­re an­der­le­des for, at du/I får den bed­ste jul. Du vil helt sik­kert få respekt for, at du er be­vidst om di­ne valg, og bedst af alt: du vil ha­ve respekt for dig selv, for­di du ved, hvad du vil, og hvor­for du gør, som du gør.

Skal du ik­ke va­e­re sam­men med bør­ne­ne ju­le­af­ten, kan det va­e­re en for­del for dig at la­ve no­get an­det ju­le­af­ten, end du vil­le ha­ve gjort, hvis bør­ne­ne var hos dig. Må­ske kan du hol­de ju­le­af­ten med an­dre uden børn. Må­ske er du en af de hel­di­ge, der får en plads som fri­vil­lig til et stør­re ar­ran­ge­ment (der er nem­lig så me­get rift om plad­ser­ne, at der li­ge­frem er ven­te­li­ste man­ge ste­der).

Husk at det kun er dig, der kan be­slut­te, hvad der er den rig­ti­ge løs­ning for dig. Forta­el bør­ne­ne, at du gla­e­der dig til de ting, du skal la­ve sam­men med dem, og at de ind­til da skal hyg­ge sig med det an­det, de skal. På den må­de vi­ser du dem, at alt er okay, og at de skal ik­ke bru­ge de­res ju­le­af­ten på at ta­en­ke over, hvor­dan du har det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.