J

BT - - TEMA -

ul med ek­ser, nye ka­e­re­ster og børn i al­le af­skyg­nin­ger. Jul ale­ne. Jul som fri­vil­lig. Jul i so­lens var­me. Jul med børn, som og­så holdt ju­le­af­ten da­gen før… Der er man­ge må­der at hol­de jul på i en skils­mis­se­fa­mi­lie.

Ju­le­pe­ri­o­den er of­te en sva­er tid for nye skils­mis­se­ram­te. I min prak­sis op­le­ver jeg hvert år ek­stra man­ge be­kym­re­de spørgs­mål op til jul.

En af de ting, der er ken­de­teg­nen­de ved dem, der er ke­de af det og be­kym­re­de, er, at de har me­get fo­kus på det, der var en­gang. Alt det, der ik­ke la­en­ge­re kan la­de sig gø­re.

Jeg ple­jer at si­ge, at de før­ste 2-3 år ef­ter en skils­mis­se skal bru­ges på me­get be­vidst at ska­be nye tra­di­tio­ner. Når det er sket, er det nem­me­re at hånd­te­re ju­len – ik­ke nød­ven­dig­vis uden tri­ste tan­ker – men langt nem­me­re.

Det er nemt at fo­ku­se­re på alt det, man ik­ke la­en­ge­re kan el­ler ik­ke la­en­ge­re op­le­ver, men man kan og­så va­el­ge en an­den stra­te­gi, som jeg helt klart vil an­be­fa­le.

Ik­ke ba­re i ju­len, men i al­le aspek­ter af en skils­mis­se hand­ler det om at fo­ku­se­re på skils­mis­sen som en pra­e­mis, som er sva­er, men som ik­ke må øde­la­eg­ge re­sten af li­vet.

Hjer­ter­nes fest

Men hvor­dan gri­ber man det an, når fa­mi­li­en er gå­et i op­løs­ning, og al­le er ke­de af det. Det gør man ved at fo­ku­se­re på det op­nå­e­li­ge. Ved at la­ve en klar af­ta­le med sig selv om, at man vil ha­ve det bed­ste ud af si­tu­a­tio­nen på trods af skils­mis­sen. Ved at sa­et­te am­bi­tions­ni­veau­et ned og hu­ske på, at det ik­ke er ma­eng­den af ak­ti­vi­te­ter, mad, samva­er og så vi­de­re, der er af­gø­ren­de. Men der­i­mod na­er­va­e­ret, gla­e­den og ro­en i kor­te­re øje­blik­ke.

Er en skils­mis­se fyldt med kon­flikt, er det nok ik­ke en god idé at mø­des for at hol­de ju­le­af­ten. Men hvis al­le er no­gen­lun­de okay, kan det godt va­e­re en god idé. Det kan og­så va­e­re den rig­ti­ge løs­ning at rej­se va­ek, el­ler at de­le ju­len over og hol­de en al­ter­na­tiv ju­le­af­ten, hvis bør­ne­ne ik­ke er hos dig ju­le­af­ten.

Det er kun dig, der kan fin­de ud af, hvor­dan du og di­ne børn får en god jul. Spørg dig selv: Hvor­dan får jeg We­e­kend - 26.11.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.