11 go­de råd:

BT - - TEMA -

1. For­hold dig til di­ne til- og fra­valg. Fo­ku­ser på di­ne mu­lig­he­der. 2. Skab nye tra­di­tio­ner med og uden børn. 3. Ind­gå kla­re af­ta­ler med din eks om, hvor­dan ju­len skal de­les mel­lem jer. 4. Plan­la­eg ju­len i god tid, så du og ik­ke mindst bør­ne­ne ved, hvor­dan ju­len bli­ver i år. 5. Ind­drag he­le de­cem­ber må­ned for at få tid til de ting, du be­slut­ter dig for at pri­o­ri­te­re. 6. Ta­enk over, at di­ne børn har to ste­der, hvor de skal hol­de ju­lear­ran­ge­men­ter. Beg­ge fora­el­dre bør dros­le ned, så bør­ne­ne ik­ke bli­ver ju­le­stres­se­de og tra­et­te. 7. Skal du ik­ke va­e­re sam­men med di­ne børn ju­le­af­ten, så skab en al­ter­na­tiv tra­di­tion. Må­ske kan I åb­ne ga­ver om mor­ge­nen og gå en lang tur i sko­ven. El­ler spi­se ri­sen­grød og åb­ne ga­ver d. 23. de­cem­ber. Men be­var spa­en­din­gen om ju­le­af­ten og respek­ter, at den lig­ger d. 24. de­cem­ber. 8. Brug ju­le­da­ge, hvor du er ale­ne, på no­get, der gør dig glad og gi­ver dig ener­gi. Tag ud i na­tu­ren, søg fa­el­les­ska­bet, el­ler for­ka­el dig selv. 9. Husk at du ik­ke er ale­ne om di­ne tan­ker og fø­lel­ser. Langt fle­re, end du aner, hol­der en an­der­le­des jul. 10. Søg fa­el­les­skab med an­dre, der er i sam­me båd som dig. 11. Husk at du selv er an­svar­lig for at få det bed­ste ud af li­vet– og ju­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.