Bla­ck Fre­day gal­skab B

Dan­sker­ne shop­pe­de amok i går. Vi el­sker at gø­re en god han­del. Sid­ste år før­te Bla­ck Fri­day til bø­der og tra­fik­ka­os i kam­pen om at spa­re 200 kr.

BT - - PAS PÅ DINE PENGE - Ann Le­h­mann Eri­ch­sen | btwe­e­kend@bt.dk

la­ck Fri­days man­ge su­per­til­bud trak man­ge i bu­tik­ker­ne i går. Og nok og­så i dag – for man­ge ste­der va­rer de go­de til­bud we­e­ken­den ud.

For­bru­ge­re her­hjem­me og i Nor­ge og Sve­ri­ge har ta­get ame­ri­ka­ner­nes su­per­ud­salgs­dag fre­dag ef­ter Thanks­gi­ving til sig. For­bru­ger­må­lin­ger vi­ser, at hver fjer­de dan­sker og sven­sker har va­e­ret på jagt ef­ter su­per­til­bud i går. I Nor­ge var det hver tred­je, og vi er ik­ke fa­er­di­ge med at jag­te go­de til­bud, for på man­dag er det Cy­per­mon­day – net­bu­tik­ker­nes svar på Bla­ck Fri­day.

Ame­ri­kan­ske til­stan­de

Det er kun tre år si­den, at de før­ste dan­ske bu­tik­ker for­søg­te sig med Bla­ck Fri­day, men al­le­re­de sid­ste år sat­te shop­pe­da­gen re­kord i Dan­mark, da dan­kor­te­ne glø­de­de som al­drig før på en en­kelt dag.

Men hvad bru­ger vi Bla­ck Fri­day til? For 15 pct. af kvin­der­nes ved­kom­men­de bli­ver der købt ju­le­ga­ver, mens det kun ga­el­der for hver ty­ven­de mand. Vi le­der ef­ter ting, som vi mang­ler. Kan vi fin­de dem til lav­pris, ry­ger de i ind­købs­kur­ven sam­men med lidt im­puls­køb, som ma­end og kvin­der fak­tisk er li­ge go­de om.

Un­drer du dig over, at vi ta­ger en ny ud­salgs­dag til os, når bu­tik­ker­ne na­er­mest hol­der ud­salg året rundt, så er for­kla­rin­gen psy­ko­lo­gisk. Uden­land­sk forsk­ning ba­se­ret på hjer­nescan­nin­ger pe­ger på, at det er sa­er­lig ny­del­ses­fuldt at kø­be no­get til en me­get lav pris.

Bla­ck Fri­day gør os skø­re

Ny­del­se er ik­ke det ene­ste, vi får ud af Bla­ck Fri­days knaldtil­bud. Man­ge af os bli­ver og­så en lil­le smu­le ’tos­se­de’. I USA kal­der de det Bla­ck Fri­day-gal­skab. Or­det da­ek­ker over, at vi glem­mer alt om go­de ma­ne­rer, vi ma­ser og tram­per hin­an­den ned for at få fin­gre i de go­de til­bud. Ef­ter en lang ind­købs­dag kø­rer man må­ske li­ge­frem galt i bi­len på vej hjem af ba­re tra­et­hed. Sid­ste år gik det galt på Roskil­de­vej ved Kø­ben­havn, hvor po­li­ti­et måt­te luk­ke ’pris­fe­sten’ på en ben­zin­tank, der solg­te ben­zin til fem kr. li­te­ren. Dét til­bud fik bi­li­ster­ne til at ta­be al sund for­nuft, kø­re mod fa­erds­els­ret­nin­gen, hol­de i lan­ge kø­er i he­le om­rå­det og ska­be så me­get tra­fik­ka­os, at selv fi­re pa­trul­je­vog­ne ik­ke var nok til at få styr på det. I den sam­men­ha­eng er det va­erd at hu­ske, at den mak­si­ma­le be­spa­rel­se ved at tan­ke til fem kr. pr. l er ca. 200 kr. Sat op imod et ti­melangt tra­fik­ka­os og ri­si­ko­en for et klip i kø­re­kor­tet samt en bø­de på 2.000 kr., er dét ren­dyr­ket Bla­ck Fri­day-gal­skab.

Kil­de: Ny Gal­lup-un­der­sø­gel­se for Nor­dea

• 26 pct. brug­te Bla­ck Fri­day til at kø­be ting, de mang­le­de, ju­le­ga­ver og im­puls­køb. • 13-14 pct. im­puls­køb­te va­rer. • 6 pct. ken­der slet ik­ke til Bla­ck Fri­day. • Sja­el­la­en­der­ne er mest po­si­ti­ve over­for Bla­ck Fri­day – kun 32 pct. sy­nes, at da­gen er for kom­merci­el. 43 pct. af al­le ma­end sy­nes, at Bla­ck Fri­day er for kom­merci­el, mens det kun ga­el­der 32 pct. af kvin­der­ne. • I 2015 nå­e­de dan­kor­tomsa­et­nin­gen i lø­bet af Bla­ck Fri­day op på re­kord­hø­je 1.983 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.