Tra­en dig sta­erk med Tanja

Styr­ke­tra­en dig til en har­monisk krop og øget stof­skif­te

BT - - KOM I FORM -

Styr­ke­tra­e­ning er en god og ef­fek­tiv må­de at hol­de krop­pen ved li­ge på. Og en ef­fek­tiv må­de at nå si­ne mål. Uan­set om du vil ta­be et par ki­lo, to­ne din krop el­ler op­nå styr­ke til at kun­ne pra­este­re nye fa­er­dig­he­der. Men det er og­så vig­tigt at tra­e­ne he­le krop­pen for at sik­re en god ba­lan­ce i krop­pen og for at mind­ske ri­si­ko­en for ska­der. Helkro­p­stra­e­ning er en nem og grun­dig tra­e­nings­form, der ak­ti­ve­rer krop­pens sto­re mu­skel­grup­per og hja­el­per he­le krop­pen i form. Er du ty­pen, der ik­ke får styr­ke­tra­e­net så of­te, kan helkro­p­stra­e­ning va­e­re en for­del, da den sik­rer en god grund­tra­e­ning.

Pro­gram for he­le krop­pen

Som jeg tid­li­ge­re har skre­vet på dis­se si­der, skal du ik­ke va­e­re ban­ge for at få stør­re mus­k­ler, så snart du be­gyn­der at styr­ke­tra­e­ne. Der skal me­get tra­e­ning til, før din mu­skel­mas­se øges mar­kant. Der­i­mod kra­e­ver det ik­ke me­get tra­e­ning, før du kan hø­ste ud­byt­tet i form af sund­heds­og pra­e­sta­tions-ma­es­si­ge ef­fek­ter af tra­e­nin­gen. En ge­vinst er, at styr­ke­tra­e­ning øger din for­bra­en­ding bå­de un­der og umid­del­bart ef­ter tra­e­nin­gen, men og­så i det lan­ge løb. Tra­e­nin­gen le­der til et øget stof­skif­te helt op til 24 ti­mer ef­ter tra­e­nin­gen. I de ti­mer for­bra­en­der du fle­re kal­o­ri­er end el­lers. En øg­ning af din mu­skel­mas­se vil i øv­rigt fø­re til et per­ma­nent øget stof­skif­te. Det be­ty-

der, at du ved sam­me ak­ti­vi­tets­ni­veau vil for­bra­en­de fle­re kal­o­ri­er, ale­ne på grund af den øge­de mu­skel­mas­se. Et stu­die fra au­gust 2015 har be­vist, at styr­ke­tra­e­ning har en po­si­tiv ef­fekt på kvin­ders ri­si­ko for at ud­vik­le livs­stils­syg­dom­me ef­ter over­gangs­al­de­ren. Stu­di­ets kon­sta­te­ring un­der­byg­ger vig­tig­he­den af, at sa­er­ligt mod­ne og ae­l­dre kvin­der dyr­ker styr­ke­tra­e­ning i de­res hver­dag. Helkro­p­stra­e­nin­gen er en ven i kam­pen for at få en sund og har­monisk krop.

Tanja Hultengren Larsson er født i 1986. Hun er ud­dan­net hu­man­fy­si­o­log og tror på at: ’Sund­hed ik­ke hand­ler om at va­e­re tynd el­ler hur­tig. Det hand­ler om gla­e­de og livskva­li­tet’. I 10 år har hun som per­son­lig co­ach hjul­pet an­dre med at fin­de mo­ti­va­tio­nen til en sund og ak­tiv livs­stil. Selv dyr­ker hun tri­at­lon i sin fri­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.