Vi grub­ler he­le li­vet

Li­vet be­står af li­ge de­le gla­e­der og sor­ger. Be­kym­rin­ger er en na­tur­lig del af den men­ne­ske­li­ge na­tur. Men du kan la­e­re at kon­trol­le­re di­ne grub­le­ri­er

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 26.11.2016

Imin kli­nik mø­der jeg men­ne­sker i al­le al­dre. Vi har børn helt ned til seks års-al­de­ren, men mø­der og­så men­ne­sker ta­et på de hund­re­de år. Al­le har de ét til­fa­el­les: De øn­sker fa­er­re symp­to­mer og me­re livskva­li­tet. Det kan vi hja­el­pe dem med. Vi bru­ger en sa­er­lig me­to­de, som la­e­rer bå­de børn og voks­ne at grub­le min­dre. Med fa­er­re grub­le­ri­er kan de over­vin­de psy­ki­ske li­del­ser som angst, PTSD og de­pres­sion. Me­to­den hed­der me­takog­ni­tiv te­ra­pi og vi­ser over­leg­ne re­sul­ta­ter forsk­nings­ma­es­sigt.

For­skel­li­ge be­kym­rin­ger

Jeg mø­der fle­re og fle­re ma­end i min te­ra­pi. Det er et godt tegn, ta­en­ker jeg, da det ty­der på, at nog­le af for­dom­me­ne om, at psy­ki­ske li­del­ser er et tegn på svag­hed, er ved at Helt ge­ne­relt be­kym­rer ma­end sig of­test om pra­e­sta­tio­ner og for­må­en, mens kvin­der ta­en­ker me­get på kva­li­te­ten af de­res re­la­tio­ner aen­dre sig. Selv­om bå­de ma­end og kvin­der kan ha­ve man­ge og tid­kra­e­ven­de be­kym­rin­ger, er ind­hol­det ty­pisk for­skel­ligt. Helt ge­ne­relt be­kym­rer ma­end sig of­test om pra­e­sta­tio­ner og for­må­en, mens kvin­der ta­en­ker me­get på kva­li­te­ten af de­res re­la­tio­ner.

For beg­ge køn og for men­ne­sker i al­le al­dre er be­kym­rin­ger en del af li­vet.

Gen­nem li­vet aen­drer ind­hol­det af vo­res be­kym­rin­ger sig, men pro­ces­sen er den sam­me, uan­set om man er seks el­ler 80 år.

Børns be­kym­rin­ger

Børn og un­ge be­kym­rer sig ty­pisk om mors og fars ve og vel. Helt små børn er ty­pisk mest op­ta­ge­de af, om de­res mor og far el­ler an­dre fa­mi­lie­med­lem­mer har det godt. Be­kym­rin­ger­ne har ty­pisk et ae­ng­ste­ligt el­ler trist ud­tryk: »Hvad nu hvis mor og far bli­ver sy­ge el­ler dør.« »Hvad nu hvis mor og far skal skil­les?«

Te­e­na­ge­res be­kym­rin­ger

For al­le børn kom­mer der et tids­punkt, hvor hor­moner­ne over­man­der dem og ska­ber sto­re fø­lel­ses­ma­es­si­ge opog ned­t­u­re. Det er helt na­tur­ligt. Be­kym­rin­ger i den­ne fa­se af li­vet om­hand­ler ty­pisk frem­ti­den, krop­pen, sex og ka­e­re­ster: »Er de an­dre la­en­ge­re frem­me end jeg?« »Hvad nu, hvis jeg ik­ke får go­de ka­rak­te­rer?«

Voks­nes be­kym­rin­ger

Vok­sen­li­vet by­der på man­ge ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der for at be­kym­re sig. Øko­no­mi, kar­ri­e­re, kol­le­ga­er og par­for­hol­dets pro­ble­mer fyl­der ty­pisk me­get i vo­res ho­ve­d­er og kan fø­re til stress og de­pres­si­ve symp­to­mer: »Skal jeg gå fra min part­ner?« »Er det det rig­ti­ge job, jeg har valgt?«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.