Lys­sky vå­ben­han­del

BT - - TV -

Ni­co­las Ca­ges kar­ri­e­re nå­e­de sit fo­re­lø­bi­ge høj­de­punkt, da han i 1996 vandt bå­de en Oscar og en Gol­den Glo­be for fil­men "Leaving Las Ve­gas", hvor­ef­ter man­ge ud­pe­ge­de ham som den naeste helt sto­re Hol­lywood-stjer­ne. Si­den da har der va­e­ret langt mel­lem snap­se­ne for at si­ge det mildt. Men af­te­nens film fra 2005 er en til­tra­engt und­ta­gel­se. Her bril­li­e­rer Ca­ge i rol­len som Yuri Or­lov, der le­ver af at sa­el­ge il­le­ga­le vå­ben til ver­dens ha­e­re. Han star­te­de i det små med at sa­el­ge vå­ben til den lo­ka­le ma­fia, men der var fle­re pen­ge at hen­te i krigszo­ner­ne rundt om i ver­den, så sam­men med sin bror (Ja­red Le­to) be­gyn­der han at hand­le med gu­e­ril­la­op­rø­re­re og dik­ta­to­rer. Men det moral­ske pres bli­ver for me­get for bro­de­ren, der be­gyn­der at ta­ge stof­fer. Det stop­per dog ik­ke Yuri, og ef­ter den kol­de krig står Sov­je­tu­ni­o­nen med en mas­se vå­ben, de ik­ke la­en­ge­re skal bru­ge, og Yuri slår til. Det gør ham til en rig mand, han får en mo­del­ko­ne og alt hvad han el­lers kan ta­en­ke sig af ma­te­ri­el­le go­der, men det at han plud­se­lig har an­dre at ta­ge hen­syn til får kon­se­kven­ser for hans liv, sam­ti­dig med at han og­så ja­ges af en for­bundsa­gent (Et­han Hawke), der ik­ke gi­ver op så let. (TV3+)

Ni­co­las Ca­ge er frem­ra­gen­de som den il­le­ga­le vå­ben­hand­ler Yuri Olov. Fil­men er in­spi­re­ret af vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der og blev rost af Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal for at sa­et­te fo­kus på il­le­gal vå­ben­han­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.