’Sa­gen bør gå om’ SE OG HØR-SKANDALEN

Doms­mand i Se og Hør-rets­sa­gen var langt­fra upar­tisk, si­ger tys-tys-kil­dens for­svar­sad­vo­kat

BT - - NYHEDER - Ja­cob Fri­berg | ja­ni@bt.dk

Rets­sa­gen, der i tors­dags end­te med fa­engsels­straf­fe til fle­re til­tal­te i danmarkshistoriens stør­ste me­di­eskan­da­le, bør gå om. Det me­ner tys-tys-kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen og hans ad­vo­kat, ef­ter at doms­man­den Sa­har Asla­ni har ud­talt sig kri­tisk om Se og Hør i Ra­dio24­syv. »Min kli­ent var ek­stremt for­bløf­fet over at hø­re det her,« si­ger for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen. »Han er enig i, at vi skal for­sø­ge at få sa­gen til at gå om.«

Tys-tys-kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen blev tors­dag idømt halvan­det års ube­tin­get fa­engsel for sin rol­le i skandalen, hvor han via sit ar­bej­de hos IBM og Nets skaf­fe­de sig ad­gang til kendt og kon­ge­li­ges kre­dit­kor­top­lys­nin­ger og solg­te dem vi­de­re til uge­bla­det.

Da han modt­og dom­men i en ta­et­pak­ket rets­sal ved Ret­ten i Glo­strup, valg­te han at an­ke den. Nu skri­ver hans ad­vo­kat til lands­ret­ten og ned­la­eg­ger på­stand om, at sa­gen i ste­det skal gå om i by­ret­ten.

I ra­diopro­gram­met ’Det vi ta­ler om’ på Ra­dio24­syv kom­men­te­re­de doms­mand Sa­har Asla­ni rets­ud­må­lin­gen og sag­de blandt an­det, at sladderblade bør uddø. ’Har på­vir­ket vo­te­rin­gen’ »Hun ud­tryk­ker en stor aver­sion mod Se og Hør, og det er et pro­blem i sig selv, at hun til­sy­ne­la­den­de har dy­be ne­ga­ti­ve fø­lel­ser mod de til­tal­te i sa­gen,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen og til­fø­jer:

»Hvis hun hav­de sagt det her, før sa­gen var be­gyndt, vil­le hun med sik­ker­hed va­e­re ble­vet smidt ud som doms­mand.«

Du re­pra­e­sen­te­rer tys-tys-kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen og ik­ke Se og Hør. Så hvor­dan me­ner du, det kan ska­de din kli­ent?

»Han er jo en del af det og var en kil­de, som Se og Hør brug­te. Så jeg kan ik­ke an­det end at ta­en­ke, at det har på­vir­ket vo­te­rin­gen. For hvad har hun sagt un­der vo­te­rin­gen, og har hun kun­net på­vir­ke an­dre?,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Og­så ad­vo­kat Kå­re Pi­hl­mann, der re­pra­e­sen­te­rer den nu døm­te tid­li­ge­re Se og Hør-che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en, ’un­der­sø­ger og over­ve­jer me­get se­ri­øst’, om sa­gen bør gå om.

»Vi tra­ef­fer en­de­lig be­slut­ning i den kom­men­de uge,« skri­ver han.

Pro­fes­sor i straf­fe­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jørn Vester­gaard kal­der doms­man­dens ud­ta­lel­ser for ’util­ste­deli­ge’.

»Det ska­ber be­ret­ti­get tvivl om hen­des upar­tisk­hed. Hvis ud­ta­lel­ser­ne var frem­kom­met før dom­mens af­si­gel­se, kun­ne der ha­ve va­e­ret grund­lag for at er­kla­e­re hen­de in­ha­bil,« si­ger han.

Rets­pra­esi­dent ved Ret­ten i Glo­strup Lis­beth Larsen har kaldt doms­man­dens ud­ta­lel­ser for højst us­a­ed­van­li­ge og har ind­kaldt Sa­har Asla­ni til en sam­ta­le. Dom­mer­for­e­nin­gens for­mand Mi­ka­el Sjö­berg har li­ge­le­des kri­ti­se­ret Sa­har Asla­nis ud­ta­lel­ser som uva­er­di­ge.

Selv me­ner doms­man­den ik­ke, at hun har gjort no­get for­kert. »Jeg er pro­fes­sio­nel som doms­mand. Jeg har ik­ke na­evnt no­get om ting, vi har dis­ku­te­ret bag luk­ke­de dø­re,« si­ger hun til Ritzau.

An­ders Né­meth, ad­vo­kat for Hen­rik Qvortrup, der modt­og 1 års be­tin­get og tre må­ne­ders ube­tin­get fa­engsel har og­så ud­trykt stor for­bløf­fel­se over ud­ta­lel­ser­ne, men hav­de i af­tes end­nu ik­ke kom­men­te­ret, hvor­vidt han me­ner, sa­gen bør gå om.

Iføl­ge for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen be­hand­ler lands­ret­ten først sa­gen igen om 6-8 må­ne­der. Hvis lands­ret­ten ik­ke fin­der, at sa­gen skal gå om, vil ad­vo­ka­ten bru­ge doms­man­dens ud­ta­lel­ser i sit for­svar for tys-tys-kil­den.

»Så vil jeg be­de om, at al­le hen­des ud­ta­lel­ser kom­mer til at ind­gå i sa­gen.«

Me­re om Se & Hørskan­da­len på si­de 8-9

Hvis hun hav­de sagt det her, før sa­gen var be­gyndt, vil­le hun med sik­ker­hed va­e­re ble­vet smidt ud som doms­mand Mi­cha­el Juul Erik­sen, ad­vo­kat for tys-tys-kil­den

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Hen­rik Qvortrup var en af dem, der blev dømt i Dan­marks stør­ste me­di­eskan­da­le - nu skal rets­sa­gen må­ske gå om.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.