Far­vel til

BT - - NYHEDER -

1926 Født uden for ae­g­te­skab Fidel Castro blev født uden for ae­g­te­skab, da fa­de­ren, en vel­ha­ven­de plan­ta­ge­e­jer, var gift med en an­den kvin­de og først kun­ne få en skils­mis­se, da Fidel var ot­te år. Mo­de­ren var 27 år yn­gre end fa­de­ren og sam­ti­dig hans hus­hol­der­ske. 1940 14-åri­ge Fidel skrev til Roo­se­velt Det Hvi­de Hus, el­ler ret­te­re sagt USAs pra­esi­dent Franklin Roo­se­velt, modt­og et brev fra en ung cu­bansk kna­egt, Fidel Castro. Kna­eg­ten bad pra­esi­den­ten om at sen­de ham en grøn pen­ge­sed­del på 10 dol­lar, for­di han al­drig hav­de set så­dan én. Det hånd­skrev­ne brev var un­der­skre­vet ’din ven Fidel Castro’. 1953 Smidt bag trem­mer Fidel Castro led­te sam­men med sin bror Raul Castro det før­ste op­rør mod ge­ne­ral Ba­ti­st­as re­gi­me. Fidel Castro for­sva­re­de sig selv med den be­røm­te ’Hi­sto­ri­en vil fri­ken­de mig’-ta­le, men de blev beg­ge fa­engs­let i 15 må­ne­der. BLANDEDE FØ­LEL­SER Imens Cu­ba har er­kla­e­ret ni da­ges lan­desorg, fyl­der fest, flag og fyr­va­er­ke­ri Mi­a­mis ga­der. Den tid­li­ge­re cu­ban­ske pra­esi­dent Fidel Castro dø­de fre­dag af­ten, 90 år gam­mel. Han var en kon­tro­ver­si­el fi­gur, som de­ler van­de­ne i he­le ver­den - ik­ke mindst ha­vet mel­lem Cu­ba og USA, som tu­sind­vis af ek­sil-cu­ba­ne­re har kryd­set i håb om et bed­re liv i USA. Fidel Ca­stros til­ha­en­ge­re vil på­stå, at han gav Cu­ba til­ba­ge til fol­ket - den lil­le mand, der tog kam­pen op mod su­per­mag­ten USA, mens an­dre vil hu­ske ham som en un­der­tryk­ken­de dik­ta­tor.

Fidel Castro drøm­te selv om et so­ci­a­li­stisk pa­ra­dis:

»Snart bli­ver jeg 90 år gam­mel. Snart bli­ver jeg som al­le an­dre. Ti­den vil kom­me for os al­le. Men de ide­er, Cu­bas kom­mu­ni­ster står for, vil fort­sat va­e­re et be­vis på, at de, hvis de be­ar­bej­des med glød og va­er­dig­hed, kan frem­brin­ge de ma­te­ri­el­le og kul­tu­rel­le va­rer, men­ne­sker har brug for,« sag­de Fidel Castro i april. 1955 Ka­er­lig­heds­brev ko­ste­de ae­g­te­ska­bet Mens Fidel Castro sad i fa­engsel, ram­te syv-års kri­sen med den før­ste hu­stru Mir­ta Di­az Ba­lar, der kom fra en vel­ha­ven­de fa­mi­lie. Et brev til el­ske­rin­den, den smuk­ke jet­set­pi­ge Na­ta­lia Re­vu­el­ta Clews, røg nem­lig ved et uheld i ko­nens po­st­kas­se. Fidel Castro blev al­drig gift med Na­ta­lia Re­vu­el­ta Clews, men de fik sam­men dat­te­ren Ali­na. 1955

Og drøm­men le­ver da og­så vi­de­re hos man­ge cu­ba­ne­re, der nu har mi­stet de­res lands­fa­der og der­for ud­tryk­ker de­res sorg i Ha­va­nas ga­der.

»Jeg er me­get ked af det. Uan­set hvad man vil si­ge, var han en of­fent­lig skik­kel­se, som he­le ver­den respek­te­re­de og el­ske­de,« si­ger en stu­de­ren­de i Ha­va­na til CNN.

Fidel Ca­stros nevø, An­gel Da­ni­el Castro, forta­el­ler og­så, hvor­dan man­ge cu­ba­ne­re er ulyk­ke­li­ge over hans død.

»Han var som en far for os. Cu­ba ser ham som sin far. En kvin­de har li­ge rin­get og gra­e­den­de for­talt, at hun net­op har mi­stet sin far. Al­le er ma­er­ket af det,« si­ger han til CNN.

An­der­le­des løf­tet er stem­nin­gen på den an­den si­de af ha­vet, i Mi­a­mi i by­de­len Litt­le Ha­va­na, hvor man­ge ek­silcu­ba­ne­re har slå­et dig ned. Her vil den spon­ta­ne fol­ke­fest in­gen en­de ta­ge:

»Det er det øje­blik, vi har ven­tet på i 55 år. Vi er en­de­lig fri. Den mand, der er skyld i så me­get li­del­se og så man­ge men­ne­skers ulyk­ke er nu død,« si­ger en ek­sil-cu­ba­ner til CNN.

USA’s kom­men­de pra­esi­dent Do­nald Trump la­eg­ger hel­ler ik­ke fin­gre imel­lem: »En brutal dik­ta­tor, der un­der­tryk­te sit eget folk i na­e­sten seks år­ti­er,« skri­ver Trump, der nu vil ar­bej­de for, at »det cu­ban­ske folk en­de­lig kan le­ve frit«. Gu­e­ril­la­ha­er fan­get i bag­hold Løsladt fra fa­engs­let rej­ste Fidel Castro og hans folk til Me­xi­co, hvor han mød­te den ar­gen­tin­ske op­rørs­le­der Che Gu­e­va­ra. Sam­men op­byg­ge­de de en gu­e­ril­la­ha­er. Et år ef­ter sat­te 80 op­rø­re­re sejl mod Cu­ba, klar til at ero­bre her­re­døm­met. De blev lok­ket i bag­hold, og kun 12 over­le­ve­de - her­i­blandt Raul, Fidel og Che Gu­e­va­ra, som flyg­te­de op i bjer­ge­ne. 1959 Lan­dets nye le­der Fidel Castro led­te en 9.000 mand stor gu­e­ril­la-ha­er ind i Ha­va­na og tvang Ge­ne­ral Ba­ti­s­ta til at over­gi­ve sig. Fra den dag var Fidel Castro lan­dets nye le­der. Det ta­et­te for­hold til Sov­je­tu­ni­o­nen be­tød, at USA af­brød alt sam­ar­bej­de og diplo­ma­ti med Cu­ba.

Det var Fidel Ca­stros bror, Raul Castro, der i fre­dags to­ne­de frem på ska­er­men og over­brag­te nyhe­den om bro­de­rens død. Han er lan­dets nu­va­e­ren­de pra­esi­dent, ef­ter at Fidel Castro på grund af hel­bredspro­ble­mer i 2008 be­slut­te­de at over­dra­ge mag­ten til sin bror. Ef­ter Fi­dels Ca­tros død, vur­de­rer Cu­ba-eks­pert og lek­tor fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jan Gust­af­sson, at det bli­ver en smu­le nem­me­re at for­hand­le med Raul Castro.

»Og­så selv om de to fi­gu­rer og brød­re re­elt står for den sam­me po­li­tik,« si­ger han til Ritzau.

Fidel Castro blev i går kre­me­ret og bli­ver bi­sat 4. de­cem­ber på kir­ke­går­den San­ta Ifi­ge­nia, der lig­ger i San­ti­a­go de Cu­ba i den syd­li­ge del af lan­det. FIDEL CASTRO Al­der: 90 år. Ci­vil­stand: I 1948 gif­te­de han sig med Mir­ta Díaz-Ba­lart. Par­ret fik søn­nen Fidel Castro Díaz-Ba­lart, der i en pe­ri­o­de i 1980’er­ne le­de­de Cu­bas ato­me­ner­gi­kom­mis­sion. I 1955 blev par­ret skilt. Castro fik der­ef­ter fem børn med Da­lia So­to del Val­le. Der­u­d­over har han dat­te­ren Ali­na Fer­nán­dez fra en af­fa­e­re med Naty Re­vu­el­ta i slut­nin­gen af 1950’er­ne. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.