El Co­man­dan­te

BT - - NYHEDER -

Jeg over­ve­jer ik­ke at klip­pe mit ska­eg, for jeg er vant til mit ska­eg, og mit ska­eg be­ty­der man­ge ting for mit land. Når vi har ind­fri­et vo­res løf­te om et godt sty­re, vil jeg klip­pe mit ska­eg Fo­re­stil jer, hvad der vil­le ske i ver­den, hvis det so­ci­a­li­sti­ske sam­fund for­svandt ... hvis det var mu­ligt, og jeg tror ik­ke, at det er mu­ligt 1961 Jeg be­gynd­te re­vo­lu­tio­nen med 82 ma­end. Hvis jeg skul­le gø­re det igen, vil­le jeg gø­re det med ti el­ler 15 og en sta­erk tro. Det er li­ge me­get, hvor lil­le du er, hvis du har tro og en hand­lings­plan CIA slå­et til­ba­ge CIA tra­e­ne­de og støt­te­de cu­ban­ske ame­ri­ka­ne­re til et an­greb, der skul­le ge­nero­bre mag­ten i lan­det, men an­gre­bet i Svi­ne­bug­ten slog fejl. 1962 Spra­eng­far­ligt ven­skab Un­der den kol­de krig lod Fidel Castro Sov­je­tu­ni­o­nen op­stil­le mis­sil­in­stal­la­tio­ner i Cu­ba, som før­te til Cu­ba­kri­sen. 13 da­ge som for­ment­lig er det ta­et­te­ste, ver­den har va­e­ret på atom­krig. 1980 Gif­ter sig igen Fidel blev gift med Da­lia So­to del Val­le, som han hav­de va­e­ret sam­men med si­den 1961. Hun var la­e­rer og mor til fem af hans børn. Fidel Castro hav­de mindst ot­te børn med fi­re for­skel­li­ge kvin­der - mu­lig­vis fle­re, da han har haft man­ge el­ske­rin­der. Jeg er vir­ke­lig glad for at bli­ve 80. Jeg for­ven­te­de det ik­ke, ik­ke mindst for­di vi har en na­bo, som er den stør­ste magt i ver­den, der hver dag for­sø­ger at slå mig ihjel 1990 Mad­man­gel og uro­lig­he­der Ber­lin­mu­ren og Sov­je­tu­ni­o­nen fald tru­e­de øko­no­mi­en i Cu­ba og Fidel Castro er­kla­e­rer, at man går en spe­ci­el tid i mø­de. Det blev en tid med mad­man­gel, mas­se­ud­van­drin­ger og uro­lig­he­der. Vi må for­hol­de os til fak­ta, og for at si­ge det en­kelt, er den so­ci­a­li­sti­ske lejr kol­lap­set 1993 På flugt fra far iført paryk og med et falsk spansk pas i lom­men flyg­te­de Fidel Ca­stros dat­ter Ali­na Fer­nan­dez Re­vu­el­ta fra Cu­ba. Hun slog sig ned i Mi­a­mi i USA og er kendt som en hård kri­ti­ker af Cu­bas kom­mu­ni­sti­ske sty­re. RESPEKTLØST Uac­cep­ta­belt, kal­der Yi­li­am Gó­mez Sar­diñas, der er Cu­bas am­bas­sa­dør i Dan­mark, Chri­sti­an Jen­sens (V) ud­ta­lel­se i for­bin­del­se med Fidel Ca­stros død. 2008 Den dan­ske uden­rig­mi­ni­ster sag­de lør­dag, at han hå­ber, at den cu­ban­ske le­ders død vil kun­ne igangs­a­et­te en fri­heds­re­vo­lu­tion i Cu­ba: »Man kan ha­ve et bil­le­de af, at der er ble­vet løs­net lidt op, men sand­he­den er, at det er en ben­hård dik­ta­tur­stat, hvor op­po­si­tions­grup­per ik­ke kan gå frit,« lød det fra Chri­sti­an Jen­sen iføl­ge Ritzau. Og den ud­mel­ding faldt langt­fra i god jord hos Yi­li­am Gó­mez Sar­diñas: »Li­ge nu er al­le ke­de af Fidel Ca­stros død. Kri­sti­an Jen­sens kom­men­ta­rer er respekt­lø­se og uac­cep­tab­le for mit land,« si­ger hun til Ritzau. Den cu­ban­ske am­bas­sa­dør me­ner, at Fidel Castro af­skaf­fe­de dik­ta­tu­ret, da han ero­bre­de mag­ten i 1959. Al­vor­lig syg­dom tru­er Raul Castro ta­ger for­melt over for sin bror som lan­dets le­der, da Fidel Castro er ble­vet al­vor­lig syg. Ufor­melt har bro­de­ren al­le­re­de over­ta­get an­sva­ret to år før, men det er først i 2008, at Fidel Castro tra­e­der til­ba­ge som pra­esi­dent. 2015 Den sto­re gen­for­e­ning Ef­ter 54 år knyt­ter USA og Cu­ba igen diplom­ti­ske bånd. I den for­bin­del­se be­sø­ger Ba­ra­ck Oba­ma Cu­ba. 2016 Sorg og champag­ne Fidel Castro dør den 25. novem­ber, 90 år gam­mel. Fest, flag og fyr­va­er­ke­ri fyl­der i Mi­a­mis ga­der, hvor ek­sil-cu­ba­ne­re gla­e­der sig over Fidel Ca­stros en­de­ligt. An­der­le­des sorg­fuld er stem­nin­gen i Cu­ba, hvor fol­ket har mi­stet den le­der, som har de­fi­ne­ret cu­ba­ner­nes liv og men­ta­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.