Slut­spil­let

BT - - NYHEDER -

FOR­HAND­LIN­GER Det er ik­ke me­get, der slip­per ud fra Ma­ri­en­borg, hvor Ven­stre, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve i dis­se da­ge har forskan­set sig i ly for novem­ber­kul­den. Top­for­hand­le­re fra de tre par­ti­er var i går sam­let for sjet­te gang i stats­mi­ni­ste­rens em­beds­bo­lig, si­den Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) i sid­ste we­e­kend prok­la­me­re­de, at han ag­ter at ud­vi­de sin smal­le re­ge­ring med to af si­ne blå støt­te­par­ti­er.

Og der er ik­ke langt igen, før de tre par­ti­er er eni­ge om et re­ge­rings­grund­lag, der skal age­re po­li­tisk ret­tes­nor for en kom­men­de VLAKre­ge­ring, for­ly­der det.

Fle­re kil­der ta­et på for­hand­lin­ger­ne op­ly­ser til Ber­ling­s­ke, at for­vent­nin­gen er, at det kan pra­e­sen­te­res i dag. Men det er og­så en mu­lig­hed, at re­ge­rings­grund­la­get først lig­ger helt klar i be­gyn­del­sen af den kom­men­de uge.

Smi­len­de, men af­må­l­te an­kom LA-le­der An­ders Samu­el­sen og De Kon­ser­va­ti­ves for­mand, Sø­ren Pa­pe Poul­sen lør­dag for­mid­dag for at hol­de mø­de med stats­mi­ni­ste­ren. Få ti­mer se­ne­re, om­kring mid­dags­tid, slut­te­de DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl sig til for at bli­ve ori­en­te­ret om re­ge­rings­grund­la­get. De respek­ti­ve par­tiløjt­nan­ter, Si­mon Emil Am­mitzbøll (LA) og Bri­an Mik­kel­sen (K), fulg­te trop først på ef­ter­mid­da­gen. Et fa­er­digt ud­kast Når de tre par­ti­er sa­et­ter sig sam­men i dag, er for­vent­nin­gen, at det er et så godt som fa­er­digt ud­kast til et re­ge­rings­grund­lag, de skal for­hand­le ud fra. Tre­klø­ve­ret har adres­se­ret al­le te­ma­er og ken­der hin­an­dens po­si­tio­ner.

V, LA og K er langt hen ad vej­en eni­ge om ret­nin­gen for ek­sem­pel­vis den øko­no­mi­ske po­li­tik, og Løk­ke har be­skre­vet det som, at de tre par­ti­er har »et stort va­er­di­fa­el­les­skab«.

Der har dog va­e­ret strids­punk­ter un­der for­hand­lin­ger­ne. LA ser ek­sem­pel­vis ger­ne, at re­ge­rings­grund­la­get er me­re am­bi­tiøst i for­hold til va­ekst og vel­stand end V-re­ge­rin­gens, li­ge­som par­ti­et vil pri­o­ri­te­re sto­re skat­te­let­tel­ser i top og bund.

De Kon­ser­va­ti­ve øn­sker grøn­ne fin­ger­af­tryk i tre­klø­ver­re­ge­rin­gens po­li­ti­ske ka­ta­log, li­ge­som fle­re pen­ge til for­sva­ret og ro om bo­ligskat­ten er af­gø­ren­de for blå bloks mind­ste par­ti. Skat er et te­ma Skat er iføl­ge Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger et af de te­ma­er, par­ti­er­ne adres­se­re­de som det før­ste. Ad­gangs­bil­let­ten til over­ho­ve­det at ind­gå i re­ge­rings­drøf­tel­ser­ne var, at An­ders Samu­el­sen op­gav sit ul­ti­ma­ti­ve krav om en let­tel­se af top­skat­ten på fem pro­cent­po­int, og der­med var det na­tur­ligt, at skat blev et af de ind­le­den­de te­ma­er.

Mens det skri­der frem med re­ge­rings­grund­la­get, er det end­nu ik­ke fast­lagt, hvor­dan mi­ni­ster­poster­ne skal for­de­les i den nye re­ge­ring. Klart står det dog, at an­tal­let af mi­ni­ste­ri­er ud­vi­des fra de nu­va­e­ren­de 17 – det sker bl.a. ved, at en hånd­fuld mi­ni­ste­ri­er split­tes op.

Et tal har lydt på mel­lem 20 og 22 mi­ni­ste­ri­er i alt, men det er ik­ke en­de­ligt be­slut­tet.

De Kon­ser­va­ti­ve ven­tes at få tre po­ster, mens Li­be­ral Al­li­an­ce står til at få fem. Lars Løk­ke Ras­mus­sen har gjort det klart, at Ven­stre skal sid­de på Stats- og Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, men at al­le an­dre mi­ni­ste­ri­er i prin­cip­pet er i spil.

Det nye mi­ni­ster­hold ven­tes at bli­ve pra­e­sen­te­ret i be­gyn­del­sen af den kom­men­de uge, når re­ge­rings­grund­la­get er fa­er­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.