Hun­de hu­sker som men­ne­sker

BT - - NYHEDER -

MENNESKETS BED­STE VEN En hund kan gå i sko­le og la­e­re en mas­se sprog, syn­ger det dan­ske band Shu-bi-dua. Men selv om det ly­der fjol­let, er det må­ske slet ik­ke så tos­set end­da. Hun­de hu­sker nem­lig bed­re end som så, og må­ske min­der din hund me­re om dig selv, end du li­ge går og tror, vi­ser et nyt stu­die fra en for­sker­grup­pe i Un­garn, der er ud­gi­vet i tids­skrif­tet Cur­rent Bi­o­lo­gy. Det er det na­er­me­ste, no­gen er kom­met på at be­vi­se, at hun­de kan hu­ske, me­ner Clau­dia Fu­ga­zza, der le­der un­der­sø­gel­sen. »Jeg tror, at de fle­ste hund­e­e­je­re er af den over­be­vis­ning, at de­res hund kan hu­ske be­gi­ven­he­der fra for­ti­den. Det us­a­ed­van­li­ge er den ty­pe hukom­mel­se, de bru­ger for at gø­re det,« si­ger hun til The Gu­ar­di­an. Kon­gens ef­ter­føl­ger Til at ud­fø­re un­der­sø­gel­sen brug­te for­sker­ne en tek­nik, der min­der om bør­ne­le­gen ’Kon­gens ef­ter­føl­ger’, hvor hund­e­ne skal ko­pi­e­re for­sker­nes ad­fa­erd, når de ek­sem­pel­vis hop­per op på en stol.

Først skul­le de 17 hun­de, der delt­og, ef­ter­lig­ne for­sker­ne et mi­nut ef­ter, de hav­de ud­ført en hand­ling. Det kun­ne de sag­tens.

Der­ef­ter gjor­de for­sker­ne no­get nyt og tog så dy­re­ne va­ek fra ste­det. En ti­me se­ne­re blev hund­e­ne bedt om at gø­re kun­sten ef­ter. En stor del af dem ad­lød.

»Hun­de, der bli­ver tra­e­net gen­nem den­ne me­to­de, kan imi­te­re de­res eje­re op til 24 ti­mer ef­ter,« si­ger Clau­dia Fu­ga­zza.

Un­der­sø­gel­sen pe­ger på, at hun­de har en epi­so­disk-lig­nen­de hukom­mel­se. Hos men­ne­sker be­ty­der det at ha­ve ev­nen til at hu­ske be­stem­te, per­son­li­ge be­gi­ven­he­der i li­vet, der kra­e­ver be­vidst­hed, skri­ver The New York Ti­mes.

Hun­de kan bli­ve enormt dyg­ti­ge, og de er me­get la­e­re­nem­me, me­ner Til­de Detz Jen­sen, der er ud­dan­net eto­log og ar­bej­der som dy­re­ad­fa­erds­te­ra­pe­ut med spe­ci­a­le i hun­de.

»Det er ik­ke nyt, at hund­en kan fin­de vo­res nøg­ler. Men nu er det be­vist, at den kan hu­ske, hvor de er, hvis vi skul­le ha­ve glemt det,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.