Bliv va­ek fra Mo­sul!

BT - - NYHEDER -

kom­pli­ce­re­de hu­ma­ni­ta­e­re kri­se i år. De op mod 1,5 mio. ind­byg­ge­re, der ik­ke al­le­re­de er flyg­tet, har val­get mel­lem at bli­ve i by­en og bli­ve fan­get i krydsil­den el­ler at for­sø­ge at flyg­te og bli­ve of­re for mi­ner og snig­skyt­ter. Mad til 170.000 Red Bar­net har si­den ju­ni sam­men med FN og an­dre hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner le­ve­ret vand, mad og nød­hja­elpspak­ker til 170.000 men­ne­sker. Si­den of­fen­si­ven blev ind­ledt for en må­ned si­den har man hjul­pet med madras­ser, vand og ko­ge-udstyr.

Helle Thor­ning-Sch­midt er fuld af be­un­dring for de nød­hja­elps­folk, der har på­ta­get sig op­ga­ven at op­ret­te mod­ta­ge­cen­tre for de man­ge flygt­nin­ge fra Mo­sul.

»De lø­ber en me­get stor ri­si­ko. Det kra­e­ver men­ne­sker af en hel sa­er­lig støb­ning at sa­et­te li­vet på spil for den­ne sag. Vi har al­le­re­de mi­stet fle­re af vo­res folk i Alep­po,« si­ger hun.

Is­la­misk Stat er be­gyndt at an­gri­be sol­da­ter fra de iraki­ske sik­ker­heds­styr­ker med dro­ner. Man la­eg­ger og­så lu­re­mi­ner ud i de om­rå­der, man flyg­ter fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.