MED ASTRID I MUDDERET

BT - - NYHEDER -

NOR­DIC RA­CE er koldt, når man er i gang. Man får adre­na­lin, for­di man­ge af ud­for­drin­ger­ne er ret gra­en­se­over­skri­den­de. Man bli­ver pres­set til at gø­re ting, som man ik­ke tro­e­de, man var i stand til. Det er jo me­get fe­de­re end at stå i et fit­nes­scen­ter. Det er der ik­ke me­get ud­for­dring i,« si­ger Astrid Mar­tin. Koldt og mud­ret Om­kring to tu­sind men­ne­sker strøm­me­de til den kol­de, mud­re­de mo­to­crossba­ne på Ama­ger, trods den grå him­mel og det kol­de vejr.

Folk fra for­skel­li­ge lan­de var mødt op, og det var li­ge fra bar­be­ne­de dren­ge til mod­ne ma­end med Brønd­byhu­er.

Men og­så man­ge kvin­der som Astrid Mar­tin.

Der var en stor kon­trast mel­lem den mud­re­de ba­ne og det luk­suri­ø­se Bel­la Sky-ho­tel og ko­lo­ni­ha­ve­hu­se­ne i om­rå­det.

I dis­se om­gi­vel­ser skul­le Astrid Mar­tin for­sø­ge at kva­li­fi­ce­re sig til VM i OCR i Ca­na­da til ok­to­ber na­e­ste år sam­men med an­dre fra eli­te­hol­det.

Om­kring 100 fra eli­te­hol­det var med i går, men kun om­kring 20 får lov at kom­me til VM. Drøm­men »Man står al­tid med en drøm om at vin­de. Men mit mål i dag er at kva­li­fi­ce­re mig til VM,« sag­de Astrid Mar­tin in­den lø­bet.

Spe­a­ke­ren tal­te ned fra tre, og rå­ben­de ma­end og kvin­der ta­e­ske­de af sted i or­an­ge røg fra røg­bom­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.